ОСОБЛИВОСТІ СПІВВІДНОШЕННЯ КЛІТИН, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО ВРОДЖЕНОЇ ТА НАБУТОЇ ІМУННОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ НА АДЕНОМУ ГІПОФІЗА

Гнєдкова І.О., Лісяний М.І., Шмельова А.А., Васлович В.В., Гнєдкова М.О.

Гормони гіпоталамо-гіпофізарно-адреналової системи (НРА) беруть участь у підтримці гомеостазу організму, модулюють реакції запалення та імунної відповіді. Спрямованість дії гормонів НРА на клітини вродженого і адаптивного імунітету певною мірою відображається у співвідношенні вмісту нейтрофілів і лімфоцитів (Нф/Лф) периферичної крові (ПК). Раніше нами вивчено та проаналізовано зміну співвідношення названих клітин у ПК пацієнтів із пухлинами головного мозку залежно від їх гістогенетичного походження, ступеня злоякісності, проте хворі з аденомами гіпофіза (АГ) не обстежувалися. Мета: визначити вміст і особливості співвідношення клітин ПК (тромбоцитів (Тр), лейкоцитів (Л), Нф, Лф) у хворих на АГ порівняно із пацієнтами з менінгіомами і гліобластомами в доопераційний, післяопераційний періоди, а також при продовженому рості пухлини. Об’єкт і методи: вивчені показники ПК 112 пацієнтів (віком 32–67 років); з них АГ діагностовано у 19, гліобластоми — у 40, менінгіоми — у 25, неонкологічні захворювання центральної нервової системи (група порівняння) — у 28. Показники ПК визначали на автоматичному гематологічному аналізаторі MINDRAY BC-3000 plus (Китай). Оцінювали абсолютний вміст Тр, Нф і ЛФ, відносну кількість (%) Нф і Лф, співвідношення Нф(%)/Лф(%), індекси Тр/Лф і Тр/Нф. Результати: вміст Тр, Л, абсолютна та відносна кількість Нф і Лф у ПК пацієнтів із АГ при різних клінічних стадіях захворювання не мали статистично істотних відмінностей від групи порівняння. За показником Тр хворі з пухлинами різної гістоструктури також істотно не розрізнялися. Вміст Л, абсолютна і відносна кількість Нф при АГ були нижчі, а вміст Лф вищим, ніж у хворих з менінгіомами і гліобластомами в аналогічних стадіях захворювання. При АГ виявлені ознаки активації адаптивного імунітету — достовірне зниження співвідношень Нф/Лф і Тр/Лф при продовженому рості пухлини. Високі показники співвідношення Нф/Лф, що свідчать про переважну активацію вродженого імунітету, відзначені у пацієнтів із гліобластомами. Висновки: при АГ на всіх клінічних стадіях захворювання, а також при продовженому рості менінгіом були активовані реакції адаптивної імунної відповіді. При гліобластомах на всіх клінічних стадіях захворювання активовані реакції системи вродженого імунітету. Співвідношення Нф/Лф відображає активність систем вродженого та адаптивного імунітету, а також баланс і спрямованість дії гормонів HPA з про- і протизапальною активністю на імунну систему конкретного хворого.Без коментарів » Додати коментар