Про видання

«ОНКОЛОГІЯ»
ISSN 1562-1774 (Print), ISSN 2663-7928 (Online)
Тип видання: науково-практичний журнал
Видається з 1999 року
Періодичність: 4 рази на рік

Засновники: Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології (ІЕПОР) ім. Р.Є. Кавецького НАН України
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ №25384-15324 ПР від 03.01.2023.
Статус видання: вітчизняне
Мови видання: українська, англійська
Сфера розповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна
Тематична спрямованість: публікація оригінальних і оглядових робіт з теоретичної і клінічної онкології
Входить до Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом МОН України від 07.04.2022 р. № 320 (додаток 2), у галузі медичних і біологічних наук (спеціальності 091, 222, 224).
Категорії читачів
: лікарі-онкологи, науковці, лікарі інших хірургічних спеціальностей
Журнал представлений на платформі «Наукова періодика України» в Національній бібліотеці України ім. В.І. Вернадського НАН України, УРЖ «Джерело», Google Scholar, International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), Scientific Indexing Services (SIS)
Журнал до 2021 року публікувався під назвою «Онкология»

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР
В.Ф. Чехун, д.м.н., проф., академік НАН України, ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Київ, Україна
ScopusID: 7003728286
E-mail: chekhun@onconet.kiev.ua

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА
Л.Г. Бучинська, д.б.н., проф., ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Київ, Україна
ScopusID: 6505691699
E-mail: laboncogen@gmail.com

Ю.В. Думанський, д.м.н., проф., чл.-корр. НАМН України, ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Київ, Україна
ScopusID: 56009476100
E-mail: oncologdopc@gmail.com

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР
Н.І. Федосова, к.б.н., ст. дослідник, ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Київ, Україна
ScopusID: 7003305123
E-mail: oncology_kiev@ukr.net

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
І.М. Воєйкова, к.б.н., ст. дослідник, ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Київ, Україна
ScopusID: 6506488141
E-mail: nauka@onconet.kiev.ua
І.Й. Галайчук, д.м.н., проф., Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, Тернопіль, Україна
ScopusID: 6506488141
E-mail: halaychuk@gmail.com
І.І. Ганусевич, д.б.н., с.н.с., ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Київ, Україна
ScopusID: 6507222892
E-mail: iganus2000@yahoo.com
Р. Гвамічава, д.м.н., проф., Універсальний медичний центр (ОНЦ Грузії), Тбілісі, Грузія
ScopusID: 57204990654
E-mail: doctorrema@yahoo.com
І.М. Дикан, д.м.н., проф., чл.-корр. НАМН України, ДУ “Інститут ядерної медицини і променевої діагностики НАМН України”, Київ, Україна
ScopusID: 6602801544
E-mail: irinadykan@gmail.com
Т.В. Задворний, к.б.н., ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Київ, Україна
ScopusID: 57192711807
E-mail: tito132007@ukr.net
С.П. Залєток, д.б.н., с.н.с., проф., ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Київ, Україна
ScopusID: 6603449712
E-mail: sophiazaletok@ukr.net
М.В. Красносельський, д.м.н., проф., ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор`єва НАМН України», Харків, Україна
ScopusID: 56695150000
E-mail: medrad20@ukr.net
І.А. Крячок, д.м.н., проф., Національний інститут раку, Київ, Україна
ScopusID: 23492358700
E-mail: irina.kryachok@unci.org.ua
Н.Ю. Лук`янова, д.б.н., ст. дослідник, ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Київ, Україна
ScopusID: 9242224900
E-mail: nataluk10@gmail.com
В.Д. Розуменко, д.м.н., проф., ДУ «Інститут нейрохірургїі ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», Київ, Україна
ScopusID: 6603578906
E-mail: rozumenko.neuro@gmail.com
А.М. Романенко, д.м.н., проф., чл.-корр.НАН України, акад. НАМН України, ГУ «Інститут урології НАМН України», Київ, Україна
ScopusID: 7101780579
E-mail: romanenkoa5@hotmail.com
В.В. Сарнацька, д.б.н., с.н.с., ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Київ, Україна
ScopusID: 6602867264
E-mail: vsnikavera@gmail.com
М. Софроні, доктор хабілітат мед. наук, проф., акад., Державний Медичний Університет ім. Н. Тестеміцану, Кишинів, Молдова
ScopusID: 6504534542
E-mail: sofronimircea1956@yandex.ru
В.П. Старенький, д.м.н., проф., ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор`єва НАМН України», Харків, Україна
ScopusID: 57191862194
E-mail: starenkiy.victor@gmail.com
В.Є. Чешук, д.м.н., проф., Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Київ, Україна
ScopusID: 6506539758
E-mail: v.cheshuk@gmail.com
М.Ю. Юрченко, к.б.н., Норвезький університет науки і технологій, Норвегія
ScopusID: 24337024700
E-mail: mariia.yurchenko@ntnu.no
Е. Януліоніс, д.м.н., Національний інститут раку, Вільнюс, Литва
ScopusID: 8400998700
E-mail: ejanulionis91@gmail.com

РЕДАКЦІЙНА РАДА
Б.Т. Білинський, д.м.н., проф., Національний медичний університет ім. Данила Галицького, Львів, Україна
А.Г. Дєдков, д.м.н., с.н.с., Національний інститут раку, Київ, Україна
О.С. Дудниченко, д.м.н., проф., Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, Харків, Україна
Л.М. Захарцева, д.м.н., проф., Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Київ, Україна
С.І. Кіркілевський, д.м.н., проф., Національний інститут раку, Київ, Україна
Г.І. Климнюк, к.м.н., Національний інститут раку, Київ, Україна
О.М. Клюсов, Київський міський клінічний онкологічний центр, Київ, Україна
О.О. Ковальов, д.м.н., проф., ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України» Запоріжжя, Україна
В.Л. Новак, д.м.н., проф., ДУ «Інститут патології крові і трансфузійної медицини НАМН України», Львів, Україна
В.В. Парамонов, КНП «Черкаський обласний онкологічний диспансер», Черкаси, Україна
В.В. Проценко, д.м.н., проф., ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», Київ, Україна
В.С. Процик, д.м.н., проф., Національний інститут раку, Київ, Україна
З.Д. Савцова, д.м.н., проф., ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Київ, Україна
В.І. Старіков, д.м.н., проф., Харківський Національний медичний університет, Харків, Україна
Н.М. Храновська, д.б.н., Національний інститут раку, Київ, Україна

Адреса редакції
03022, Київ, вул. Васильківська, 45
Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України
Тел.: (044) 259-01-67
Факс: (044) 258-16-56
Електронна пошта: oncology_kiev@ukr.net
Сайт: www.oncology.kiev.ua