Інформація для авторів

ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ТА ПУБЛІКАЦІЇ МАТЕРІАЛІВ

Журнал «ОНКОЛОГІЯ» приймає роботи, які не були опубліковані раніше та не знаходяться на рецензії в інших видавничих структурах. Поданий до журналу рукопис може бути прийнятим редколегією до розгляду тільки за умови його відповідності «Вимогам до публікацій». Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають вимогам та тематиці журналу.

Подані роботи розглядаються редакторами для перевірки відповідності тематиці журналу та його загальним вимогам.
Обов’язковим етапом є сліпе рецензування двома незалежними фахівцями. За результатом рецензування рукопис може бути: рекомендований до публікації; потребує доопрацювання і внесення відповідних змін згідно із зауваженнями рецензента; відхилений як такий, що не відповідає вимогам журналу.
Після отримання висновків рецензентів із зауваженнями авторам надається два тижні на доопрацювання статті. Після внесення всіх необхідних змін рукопис направляється на повторне рецензування, за результатами якого може бути рекомендований до публікації.

Редакційна колегія залишає за собою право на літературне редагування, стилістичну правку рукопису. З автором узгоджуються правки, які можуть змінити зміст тексту.

ПРОЦЕС РЕЦЕНЗУВАННЯ

Редакційна колегія бере на себе відповідальність за проведення якісного рецензування всіх наданих рукописів. Усі статті, що публікуються в журналі, проходять процедуру одностороннього сліпого рецензування як мінімум двома незалежними фахівцями, один з яких може бути членом редколегії. При рецензуванні оцінюються відповідність статті та її назви тематиці журналу, наукова новизна досліджень, формулювання завдань, методичний рівень, форма представлення матеріалів, бібліографія. Термін проходження процесу рецензування становить у середньому один місяць. Рецензія з висновком та зауваженнями надається автору статті без підпису рецензента. При наявності однієї негативної рецензії рукопис надсилається ще одному рецензенту. При наявності двох негативних рецензій рукопис може бути відхилений. Усі спірні питання розглядаються на засіданні редколегії. Остаточне рішення щодо прийняття чи відхилення рукопису залишається за головним редактором.

ПЛАГІАТ

Усі отримані рукописи обов’язково проходять перевірку на наявність плагіату. Автор, в свою чергу, гарантує подання в редакцію журналу тільки оригінального рукопису, який не був опублікований раніше в інших виданнях. Якщо елементи рукопису були опубліковані в іншій статті, автори зобов’язані послатися на свою більш ранню роботу. Неприпустимим є пряме копіювання частин тексту, зображень або даних з інших статей без посилання на джерело та автора. Недотримання цього принципу розцінюється як грубе порушення публікаційної етики і дає підставу для відхилення рукопису.

ПОЛІТИКА ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ

Журнал «ОНКОЛОГИЯ» підтримує політику відкритого доступу. Повний доступ до всіх публикацій відкритий безоплатно безпосередньо після публікації. Всі статті публікуються згідно з умовами Creative Commons Attribution License (CC BY). Будь-хто може читати, завантажувати, копіювати, роздруковувати, посилатися на повний текст публікації (авторів та журнал).

ВАРТІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ

Оплата публікації матеріалів в журналі «Онкологія» охоплює спектр видавничих послуг та дозволяє забезпечити дотримання політики відкритого доступу. Оплата здійснюється після затвердження статті до публікації редакційною колегією згідно рахункам, які персоніфіковано доводяться до відома авторів Видавцем. Вартість однієї друкованої сторінки становить 300 грн.

ПУБЛІКАЦІЙНА ЕТИКА

Редакційна колегія журналу дотримується рекомендацій, затверджених Міжнародним комітетом редакторів медичних журналів (the International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)) – «Єдині вимоги до рукописів, що подаються до біомедичних журналів». Дотримання правил етики наукових публікацій усіма учасниками процесу сприяє забезпеченню прав авторів на інтелектуальну власність, виключення можливості неправомірного використання авторських матеріалів в інтересах окремих осіб, підвищенню якості видання.

Автори подають до редакції рукопис, який містить результати оригінальних досліджень, оформлений відповідно до вимог журналу. При підготовці рукопису автори зобов’язані дотримуватися законодавства України про захист прав інтелектуальної власності, принципів наукової етики. Авторство статті повинно обмежуватися тими, хто зробив вагомий внесок у розробку, виконання дослідження та оформлення його результатів.

Редакційна колегія несе відповідальності за прийняття рішення щодо публікації або відхилення поданого рукопису за висновками рецензентів; гарантує конфіденційність інформації та дотримання авторського права.

Рецензенти повинні об’єктивно оцінювати якість експериментальної і теоретичної складових рукопису, відповідність роботи науковим і літературним стандартам. Рецензенти не повинні брати участь у розгляді рукописів при наявності конфліктів інтересів з будь-ким з авторів або організаціями, пов’язаними з представленою роботою.

Біоетичні принципи. Дослідження із залученням будь-яких матеріалів людського походження або за участю пацієнтів необхідно проводити відповідно до норм Гельсінської декларації 1975 року, переглянутої в 2000 році. Усі дослідження із залученням пацієнтів мають проводитися тільки після отримання відповідної інформованої згоди від учасника експерименту.

Повне або часткове відтворення в будь-якій формі опублікованих у цьому виданні матеріалів допускається тільки з письмового дозволу видавця.
Корпоративна інформація публікується на правах реклами. Відповідальність за зміст рекламних матеріалів і корпоративної інформації несе рекламодавець.