Вимоги до публікацій

Журнал «Онкологія», який входить до Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом МОН України від 07.04.2022 р. № 320 (додаток 2), у галузі медичних і біологічних наук (спеціальності 091, 222, 224), приймає роботи, які не були опубліковані раніше та не знаходяться на рецензії в інших видавничих структурах. Відповідальність за достовірність інформації та оригінальність поданих матеріалів несуть автори. У процесі редагування робіт редакція залишає за собою право змінювати стиль, але не зміст статей. Роботи, оформлені без урахування вимог редакції, не реєструються.

Відмова в публікації може не супроводжуватися роз’ясненням її причини та не свідчить про негативний висновок щодо наукової та практичної цінності роботи. Отримані редакцією роботи не повертаються. Після опублікування всі авторські права належать редакції.

У роботах, які містять результати клінічних випробувань лікарських засобів (включаючи використання зареєстрованих препаратів іншим способом порівняно із зареєстрованою лікарською формою, а також за незареєстрованими (новими) показаннями), у розділі ОБ’ЄКТ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ необхідно наводити дані про дозвіл на клінічні випробування згідно з Порядком проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань (наказ МОЗ України від 23.09.2009 р. № 690).

Основні характеристики онкоепідеміологічного процесу в Україні мають бути наведені відповідно до останнього випуску Бюлетеня Національного канцер-реєстру України та включені в розділ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

Рукопис може бути написаний українською або англійською мовами та супроводжуватися 6–8 ключовими словами та структурованим резюме (обсягом не менше 1800 знаків, включаючи ключові слова) обов’язково українською та англійською мовами. Резюме необхідно структурувати наступним чином: Мета, Об’єкт і методи, Результати, Висновки, Ключові слова. Слід обов’язково вказати повну назву організації(-й), де була виконана робота, прізвища та ініціали всіх авторів, а також зазначити індексами місце роботи кожного з них. Рукопис надається в двох екземплярах, надрукований з одного боку аркуша через два інтервали з відступом від лівого краю 4 см, формат А4.

Оригінальні та проблемні роботи мають бути чітко структуровані і розбиті на секції із заголовками: ВСТУП, ОБ’ЄКТ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ, РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. У кінці статті необхідно навести Адресу для листування: адресу, телефон, е-mail автора, якому буде направлятися кореспонденція.

Электронний рукопис подається у текстовому редакторі Microsoft Word на електронних носіях або надсилається електронною поштою: oncology_kiev@ukr.net.

Графіки і діаграми потрібно представити в форматі Excel. Фотоматеріали подаються окремими файлами в форматі .tif або .jpg із роздільною здатністю 300 точок на дюйм (розмір рисунка по горизонталі — не менше 90 мм).

Таблиці та рисунки (посилання і примітки до таблиць, підписи до рисунків розміщують безпосередньо під ними) повинні бути розміщені на окремих сторінках і пронумеровані арабськими цифрами відповідно до їх згадування в тексті.

Усі фізичні величини та одиниці наводяться в SI; терміни — згідно з анатомічною та гістологічною номенклатурами; діагностика — за чинною міжнародною класифікацією хвороб; лікарські препарати — за міжнародними назвами; тест-системи, реактиви, обладнання, прилади — із зазначенням виробника, країни.

Список використаної літератури. Посилання наводяться в тексті цифрами у квадратних дужках. Нумерація посилань здійснюється в алфавітному порядку або в порядку згадування в тексті. Неопубліковані дані й особисті повідомлення в списку літератури не наводяться. Усі посилання мають бути представлені англійською мовою або в латинській транскрипції. Приклади оформлення посилань наведено нижче:

  1. Poletto M, Legrand AJ, Fletcher SC, et al. p53 coordinates base excision repair to prevent genomic instability. Nucleic Acids Res 2016; 44 (7): 3165–75. doi: 10.1093/nar/gkw015.
  2. Chekhun V, Naleskina L, Zadvornyi T, et al. Markers of bone tissue remodeling in carcinogenesis, tumor progression and metastasis: discourse of the possibilities of use in clinical oncology. Oncology 2022; 24 (3): 144–156. doi: 10.32471/oncology.2663-7928.t-24-3-2022-g.10813. (in Ukrainian).
  3. Fedorenko ZP, Goulak LO, Gorokh YL, et al. Cancer in Ukraine, 2021–2022. Incidence, mortality, prevalence and other relevant statistics. Bulletin of the National Cancer Registry of Ukraine. Kyiv, 2023. 24. http://www.ncru.inf.ua/publications/BULL_24/index_e.htm
  4. Al’Tshuler SA, Kozyrev BM. Electron paramagnetic resonance. New York: Acad Press, 2013. 382 p.
  5. Domina EA, Druzyna MO, Ryabchenko NM. Individual human radiosensitivity. Kyiv: Logos, 2006. 126 p (in Ukrainian).
  6. Glickson JD, Evanochko WT, Sakai TT. In vivo NMR studies of RIF-1 tumors. In: Magnetic Resonance in Cancer. Allen P, Boisvert DPJ, Lenth BC (eds). Toronto: Pergamon Press, 1986: 71–82.

ОНКОЛОГІЯ

Науково-практичний журнал

Видається 4 рази на рік

Заснований у березні 1999 р.