ЕКСПРЕСІЯ CD90, CD117, CD123 ТА CD147 В ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕННЯХ ЗІ ЗРІЛИХ В-КЛІТИН


М.П. Завелевич1, Л.М. Шлапацька1, О.О. Фільченков1, А.С. Поліщук1,

Н.А. Голярник2, І.В. Абраменко2, З.В. Мартіна2, В.Н. Зінченко3, Д.А. Базика2

1Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України,

2Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України,

3Київська міська клінічна лікарня № 9, Київ, Україна

DOI: https://doi.org/10.15407/oncology.2023.04.282

Мета: проаналізувати експресію антигенів CD90, CD117, CD123 та CD147 на плазматичних мембранах клітин новоутворень зі зрілих В-клітин, зокрема лімфоми маргінальної зони (ЛМЗ) та мантійноклітинної лімфоми (МКЛ), а також експресію CD147 на злоякісно трансформованих клітинах у хворих на хронічний лімфолейкоз (ХЛЛ). Об’єкт і методи: дослідження профілю експресії поверхневих антигенів злоякісно трансформованих В-лімфоцитів в зразках периферичної крові хворих на ЛМЗ, МКЛ та ХЛЛ (всього 34 хворих) проводили методом проточної цитометрії з використанням моноклональних антитіл. Результати: експресія хоча б з одного з антигенів проміж CD90, CD117, CD123 на рівні щонайменше 1% клітин в субпопуляції CD45-позитивних злоякісно трансформованих лімфоцитів була виявлена у 20,0–33,3% випадків МКЛ та 27,2–54,5% випадків ЛМЗ. В одному з випадків МКЛ виявлено як високий вміст CD117-позитивних клітин (31,0%) так і експресію CD90 на 3,8% клітин. Високий вміст CD147-позитивних клітин було визначено не тільки при МКЛ та ЛМЗ, але й в разі ХЛЛ. Висновки: при різних формах новоутворень зі зрілих В-клітин незначна частина популяції злоякісно трансформованих клітин експресує антигени лейкемічних стовбурових клітин та клітин мієлоїдного ряду. Встановлено убіквітарний характер експресії CD147 в клітинах цих новоутворень. Діагностичне та прогностичне значення експресії досліджуваних антигенів залишається нез’ясованим, тому необхідні подальші клінічні дослідження особливостей перебігу захворювання з урахуванням експресії атипових маркерів.

Ключові слова: лімфома маргінальної зони, мантійноклітинна лімфома, хронічний лімфолейкоз, CD90, CD117, CD123, CD147, проточна цитометрія.

 


Без коментарів » Додати коментар