ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПРЕСІЇ ГЕНІВ КОЛАГЕНАЗ У ТКАНИНІ РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ: АНАЛІЗ ВІДКРИТИХ БАЗ ДАНИХ


Н.Ю. Лук’янова, О.М. Мушій, Т.В. Задворний, Т.В. Борікун, А.О. Павлова, Л.М. Кунська, В.Ф. Чехун

Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Київ, Україна

DOI: https://doi.org/10.15407/oncology.2024.01.022

 

Рак молочної залози (РМЗ) є найпоширенішим онкологічним захворюванням серед жінок як в Україні, так і у світі. Встановлено, що ремоделювання позаклітинного матриксу відіграє вирішальну роль у пухлинній прогресії. Колагенази є одними із основних драйверів цього процесу, забезпечуючи деградацію колагену і безпосередньо впливаючи на процеси інвазії та метастазування неопластичних клітин. Мета: дослідження in silico особливостей експресії генів колагеназ та їх регуляторних факторів у тканині РМЗ, як можливих драйверів пухлинного росту. Об’єкт і методи: порівняння показників експресії генів колагеназ у нормальній та злоякісно-трансформованій тканині молочної залози проводили за допомогою ресурсів GEPIA, UALCAN та TNMplot. Рівні метилування промоторів генів колагеназ встановлено за допомогою бази даних UALCAN. Ідентифікацію мікроРНК та факторів транскрипції, які беруть участь у регуляції експресії колагеназ проводили на основі інформації розміщеної на платформі miRNet v2.0 з використанням баз даних TarBase v.8.0 та JASPAR. Дослідження рівня мікроРНК проводили із використанням онлайн-ресурсу miR-TV. Результати: встановлено, що тканина РМЗ характеризується достовірно вищими показниками експресії MMP1, MMP8 і MMP13 на рівні мРНК порівняно із нормальною тканиною молочної залози. Продемонстровано, що рівні метилування промоторів MMP1 і MMP13 в пухлинних клітинах були значно нижчими порівняно з нетрансформованими клітинами молочної залози. За допомогою баз даних TarBase v.8.0 та JASPAR ідентифіковано фактори транскрипції, а також мікроРНК, що залучені в регуляцію експресії MMP1, MMP8, та ММР13. Аналіз показників експресії мікроРНК, які беруть участь у регуляції експресії колагеназ, показав, що рівні miR-155-5p, miR-200b-3p і miR-210-5p у тканині РМЗ були у 2,26 (p=2,2e-16), 2,95 (p=2,2e-16) та у 5,90 (p=2,2e-16) разів вище порівняно з нетрансформованою тканиною молочної залози, відповідно. Показано, що тканина РМЗ порівняно з тканиною здорових донорів характеризувалася значно нижчими рівнями експресії miR-100-5p, miR-127-3p і miR-539-5p у відповідно 4,19 (p=2,2e-16), 2,05 (p=3,9e-12) і 1,70 ( p=2,5e-5) разів. Висновок: отримані результати вказують на участь колагеназ у виникненні та прогресії злоякісних новоутворень та свідчать про необхідність проведення подальших досліджень їх ролі у формуванні агресивного потенціалу РМЗ.

Ключові слова: рак молочної залози, колагенази, MMP1, MMP8, MMP13, miRNAs, фактори транскрипції, експресія генів, метилування, прогресія злоякісних новоутворень.


Без коментарів » Додати коментар