ЕКСПРЕСІЯ БІЛКА КІ-67 У КЛІТИНАХ МНОЖИННИХ МЕНІНГІОМ

Кондратюк В.В., Кваша М.С., Шмельова Г.А.

Досліджено і порівняно гістологічну структуру та проліферативний потенціал (рівень експресії Кі-67) первинно та вторинно множинних менінгіом (ММ). Показано, що різні пухлинні вузли одного й того ж хворого можуть належати до різних гістологічних варіантів, мати різний ступінь анаплазії та різну проліферативну активність, що вказує на багатовогнищевий характер пухлинного процесу. При розвитку вторинних ММ відзначають наростання атипії та підвищення ескпресії Кі-67.


ВСТУП

Менінгіоми головного мозку становлять 20–24% усіх пухлин нервової системи. У переважній більшості це доброякісні пухлини, але частина з них має тенденцію до рецидиву, малігнізації, метастазування навіть при тотальному видаленні. Множинні менінгіоми (ММ) виявляють у 1–10% хворих з менінгіомами, вони — самостійна клінічна форма, що характеризується тенденцією до проградієнтного клінічного перебігу. Також ММ виявляють у структурі нейрофіброматозу ІІ типу. Протягом останніх років широко використовують імуногістохімічне визначення ряду білків-маркерів для оцінки проліферативної активності новоутворень [1, 10, 16, 17, 20, 21, 26,

32, 35, 36]. Відомо, що кількість клітин, які експресують ядерний білок Кі-67, достовірно відображає проліферативну активність пухлини, а індекс проліферації (ІП) — один з важливих показників при верифікації клінічного прогнозу різних пухлин нервової системи [4, 11, 12, 25], у тому числі менінгіом

[2, 5, 8, 18,19,22,30]. Дані різних публікацій про величину ІП у менінгіомах коливаються залежно від гістоструктури останніх від 0,5 до 35% (у деяких — до 55%) [14, 23, 24, 27]. До того ж у літературі зустрі- чаються лише поодинокі повідомлення про визначення ІП (за експресією Кі-67) у ММ. За повідомленням . і співавторів [31], імуногістохімічне дослідження менінгіом проведено 20 хворим з нейрофіброматозом ІІ типу, але ці результати не внесені до загального аналізу.

Мета роботи — визначення та зіставлення варіантів клінічного перебігу захворювання у хворих з ММ супратенторіальної локалізації, морфологічних характеристик останніх, аналіз ІП у пухлинних вузлах.

ОБ’ЄКТ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Клінічний аналіз проведено на підставі обстеження та лікування хворих з ММ (93 хворих), які протягом 1984–2005 рр. були госпіталізовані у Інститут нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова. Усіх хворих прооперовано, проведено гістологічне дослідження видалених менінгіом. Матеріалом для імуногістохімічного дослідження була тканина менінгіом 13 хворих віком від 40 до 67 років (чоловіків – 3, жінок – 10).

Клініко-діагностичне обстеження включало огляд нейрохірурга, офтальмолога, отоневролога, психоневролога. Можливості неврологічної діагностики ММ обмежені внаслідок домінування симптоматики окремого (найбільшого) пухлинного вузла та відсутності клінічних проявів інших пухлин у більшості випадків. З інструментальних методів діагностики ураження головного мозку використовували комп’ютерну томографію, магнітно-резонансну томографію, каротидну та селективну ангіографію, магнітно-резонансну ангіографію, радіоізотопну сцинтіграфію. Основний метод визначення кількості та локалізації ММ — магнітно-резонансна томографія, особливо з використанням внутрішньовенного введення контрастної речовини. Гістологічне дослідження проводили після забарвлення зрізів операційного матеріалу гематоксиліном еозіном і за методом Ван-Гізона. Проліферативний потенціал пухлини оцінювали за експресією білка Кі-67, який присутній в активних фазах клітинного циклу (1, S, 2 і M). Для імуногістохімічного дослідження проводили фіксацію матеріалу протягом 18–24 год 10% розчином нейтрального забуферного формаліну та заливали парафіном. Це дослідження проводили на зрізах товщиною 5 мкм, що розміщували на адгезивні скельця. Використовували моноклональні антитіла до білка Кі-67. Імунне забарвлення візуалізували стрептовідін-біотиновим методом з використанням набору LSAB («DAKO», Данія).

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Клінічна картина ММ складалась з таких симптомів: загальномозкова симптоматика виявлена у 56 хворих, вогнищева — у 18; поєднання загальномозкових і вогнищевих симптомів — у 19 хворих. У 10 хворих відзначали епісиндром. Звертає увагу значна кількість хворих із загальномозковою симптоматикою, що може бути зумовлене наступним: за рахунок множинності пухлин відбувається підвищення внутрішньочерепного тиску, порушення ліквородинаміки, збільшення об’єму мозку (за рахунок набряку), подразнення судин та оболонок мозку. Гіпертензійний синдром виявлено у 12 хворих і частіше (у 8 випадках) його виявляли при поєднанні ММ

супратенторіальної локалізації з невріномами або менінгіомами задньої черепної ямки. У більшості хворих (84%) симптоми захворювання з’явились за 1–3 роки до госпіталізації, у 14% —від 3 до 10 років, у 2% — більш як за 10 років. У 1 випадку анамнез становив 35 років.

Для проведення аналізу отриманих результатів, хворих розподілили на 3 групи згідно з характером розвитку ММ. До 1-ї групи (первинно-множинні менінгіоми) увійшли хворі, у яких діагностовано ММ при первинному обстеженні; до 2-ї (вторинно-множинні менінгіоми) — хворі, у яких ММ з’явились після перенесеної первинної операції з приводу менінгіоми поряд з місцем попередньої операції (мультицентричність росту), а також на певній відстані (місцеве метастазування). 3-ю групу становлять 11 хворих, у яких виявлено ММ разом з симптомами нейрофіброматозу другого типу (НФ2), у 1-шу групу увійшло 64 хворих: жінок — 34, чоловіків — 30. Вік хворих становив від 13 до 79 років (середній вік від 48,6 ± 1,7). Усіх хворих прооперовано. У 2-гу увійшли 18 хворих: чоловіків — 8, жінок — 10. Усіх хворих прооперовано від двох до восьми разів, у середньому — 2,8 операцій на одного хворого. Вік хворих становив від 35 до 69 років (середній вік від 56,1 ± 2,5). У 2 хворих (жінки) виявляли метастазування менінгіом під апоневроз поза межами післяопераційного рубця на відстані 3–4 см. У 3 хворих ММ з’явились після 1-ї операції, у інших — після 3-ї. Період ремісії становив з останньої операції до моменту діагностування ММ від 7 до 96 міс. При порівнянні даних гістологічного дослідження видалених пухлин при багаторазових оперативних втручаннях встановлено наростання атипії пухлин у всіх випадках (табл. 1).

Таблиця 1

Динаміка розвитку вторинно-множинних менінгіом з урахуванням їх гістоструктури та ІП

Паці- єнтСтатьВік (ро-

ків)

1-ша опера-

ція2

Ремі- сія

(міс)

2-га опера-

ція2

Ремі- сія

(міс)

ММ2ІП (% клітин, експресу-

ють Кі-67)

1Ж59II12II12ІІІ40
21Ж61I96ІІ47
3Ч58І15II7ІІ43
41Ч44І44ІІ1
5Ж63II48III12ІІІ32
61Ж60І96ІІ5

1ММ з’явились після 1-го оперативного втручання; 2І, ІІ, ІІІ ступінь анаплазії менінгіом.

Відповідно до класифікації пухлин нервової системи ВООЗ (1993, 2000) менінгіоми поділяють на 3 типи гістоструктури (ступені анаплазії): І – типові, ІІ – атипові, ІІІ – анапластичні. Розподіл хворих за ступенем анаплазії та характером розвитку ММ наведено у табл. 2.

Таблиця 2 Розподіл хворих у різних клінічних групах за ступенем анаплазії

ММПервинно-мно-

жинні, %

Вторинно-мно-

жинні, %

ММ у структурі

НФ2, %

Типові9,338,863,6
Атипові79,833,327,3
Анапластичні10,927,99,1

У групі первинно-множинних менінгіом у значній кількості прооперованих хворих діагностовано ати-

пові (79,8%) і анапластичні (10,9%) менінгіоми, тоді як типової структури — тільки 9,3%. Отримані нами результати суперечать існуючим даним про переважну кількість менінгіом типової структури у хворих з поодинокими пухлинами (атипові і анапластичні менінгіоми становлять 10–20%) [22]. Це може відображати первинну біологічну агресивність ММ.

Серед типових менінгіом (І тип) нами виявлено такі гістологічні варіанти: 1) менінготеліоматозний,

фібробластичний, 3) ангіоматозний, 4) змішаний. Типові менінгіоми характеризуються рівномірним розташуванням клітин і помірним поліморфізмом ядер, фігури мітозів рідкі, а вогнища некрозів — відсутні. Атипові менінгіоми мають структуру близьку до типових, але відрізняються деякими гістологічними особливостями: вираженим поліморфізмом клітин і ядер, ділянками щільного розташування клітин з дрібними ядрами і без видимої цитоплазми. Для атипових менінгіом характерно формування вогнищ некрозів і поява у пухлині фігур мітотичного поділу – у середньому до 1 у полі зору. Анапластичні (злоякісні) менінгіоми мають різко виражену структурну та клітинну атипію, що проявляється вираженим клітинно-ядерним поліморфізмом або наявністю мономорфних клітин з гіперхромними ядрами. Загальні гістологічні ознаки злоякісних менінгіом — дуже щільне розташування клітин по всій структурі пухлини, а також наявність множинних фігур мітозів (від 10–15 в одному полі зору) і вогнищ некрозу різних розмірів. У хворих з ММ виявляють поєднання пухлин різного ступеня злоякісності.

При гістологічному дослідженні одночасно видалених ММ виявляли різноманітність гістоструктури цих пухлин. Так, у 5 хворих виявлені вузли як менінготеліоматозні, так і фібробластичні; фібробластичні й ангіоматозні; фібробластичні й атипові; фібробластичні та анапластичні. Повідомлення T. Tmita і співаторів [37] співпадає з нашими результатами. Вони описують випадок видалення двох менінгіом різної гістоструктури у хворої віком 61 рік: парасагітальна менінгіома була фібробластична (Кі-67 — 1%), а сфеноідальна — анапластична (Кі-67 – 30%). Б.С. Хомінський [3] вказував, що у різних ділянках менінгіоми можуть бути відмінності у гістологічній структурі. За даними . a. і співавторів [13] з 19 хворих з ММ, яким проведено видалення пухлин, 12 мали однакову гістоструктуру пухлин, а 7 хворих — різні гістологічні типи. Накопичений на сьогодні матеріал дає підстави стверджувати, що ММ — група клітинної гетерогенності, яка при однотипній локалізації та морфологічній будові пухлин має індивідуальну чутливість до іоні- зації, цитостатиків, гормонального лікування, імунотерапії [27, 28].

D. Sim[33] запропонував градацію радикальності видалення менінгіом, яку використовують у всьому світі. Але результати ретроспективних багатоцентрових досліджень свідчать, що навіть при радикальному (Sim1) видалені конвексітальних

менінгіом, рецидив через 5, 10 і 15 років відзначають

у 7, 20 і 32% відповідно [15], а при субтотальному — продовжений ріст у 37, 55 і 91% з високим ступенем повторної операції (25, 44 і 84% відповідно) [29]. Ймовірність рецидиву менінгіом залежить від її гістобіологічних властивостей, локалізації та об’єму хірургічного втручання [6, 33]. Так, при менінгіомах типової, атипової і анапластичної структури (класифікація ВOОЗ), рецидив через 5 років відзначали у 3, 38 і 78% відповідно [15]. При сфеноідальних менінгіомах, при тотальному видаленні — через 5 і 10 років у 34 і 54% відповідно [29]. За даними O. DJі співавторів [9] у групі з менінгіомами кавернозного синуса (119 хворих) тотальне видалення проведено у 61%; рецидив через 5 років відзначали у 19% випадків, а при частковому видаленні — у 38%. За матеріалами клініки May(581 первинно оперований хворий з менінгіомами), S.L. Staі співавтори [34] показали, що ймовірність продовженого росту менінгіом підвищується у чоловіків до 40 років при частковому видалені пухлини і при розташуванні пухлини у оптохіазмальній ділянці, а також при підвищеному мітотичному індексі менінгіом. При 10-річному терміні спостереження кількість рецидивів становила 25% при тотальному і 61% — при частковому видаленні пухлини.

Тактика хірургічного лікування ММ була направ-

лена на видалення пухлинного вузла, що викликає неврологічну симптоматику і створює умови для розвитку оклюзії лікворних шляхів, а при можливості і інших пухлинних вузлів у ділянці операційного доступу. Повторне оперативне втручання планували залежно від загального стану хворого і вираженості гіпертензійного синдрому. 4 хворих (6%) оперовані через 15–20 днів після першої операції у зв’язку із збереженням гіпертензійного синдрому (на очному дні зберігались виражені застійні диски зорових нервів, ускладнені плазморагіями). 7 хворих — 3 і більше разів (максимально 8 операцій) протягом 4–12 років.

Результати одночасного гістологічного та імуногістохімічного дослідження ММ наведено у табл. 3.

Таблиця 3 Розподіл ММ за гістоструктурою та експресією Кі-67

Характер ММТипи гістоструктуриВсьогоІП* (%)
ІІІІІІ
Первинно-множинні43079,5 (0,5–41,0)
Вторинно-множинні132628,0 (1,0–47,0)

*Наведені середні значення ІП для первиннота вторинно-множинних менінгіом; у дужках — граничні індивідуальні коливання ескпресії Кі-67.

Імуногістохімічне забарвлення Кі-67 виявляли у різних вузлах одного і того ж хворого з неоднаковою частотою. Різне значення ІП для ММ може свідчити про гетерогенність менінгеальних вузлів. Попри виразні індивідуальні коливання звертає увагу значна відмінність середнього значення ІП у двох групах: при вторинно-множинних пухлинах проліферативна активність — вища. Якщо оцінювати отримані ре-

зультати порівняно з поодинокими менінгіомами, величина Кі-67 у яких збільшується з кожною наступною операцією, можна підтвердити попередній висновок про наростання пухлинної атипії.

Отримані дані можуть бути використані для планування консервативної терапії (хіміо-, гормоно-, променева терапія), визначення терміну післяопераційного контрольного томографічного обстеження та прогнозування перебігу захворювання.

ВИСНОВКИ

 1. ММ головного мозку — гетерогенна група, що відображає багатовогнищевий характер пухлинного процесу.
 2. Вторинно-множинні менінгіоми характеризуються наростанням атипії, підвищенням експресії Кі-67, високою біологічною агресивністю і тенденцією до продовженого росту та малігнізації.

ПОДЯКА

Автори роботи вдячні за надану допомогу у проведенні досліджень та у підготовці статті Л.М. Захарцевій (канд. мед. наук, заввідділенням патоморфології міської онкологічної лікарні).

ЛІТЕРАТУРА

 1. Копнин БП. Мишени действия онкогенов и опухолевых супрессоров: ключ к пониманию базовых механизмов канцерогенеза. Биохимия 2000; 65: 5–33.
 2. Коршунов АГ, Шишкина ЛВ, Голанов АВ. Пролиферативные маркеры в менингиомах: иммуногистохимическое исследование и анализ прогностической значимости. Архив патол 2002; 64: 29–33.
 3. Хоминский БС. Патоморфология и классификация менингеом (арахноидэндотелиом). Архив патол 1958; 20 (6): 3–20.
 4. Шацева ТА, Мухина МС. Антиген Кi-67 в оценке опухолевой пролиферации. Его структура и функции. Вопр онкологии 2004; 50 (2): 157–64.
 5. Abramovich C, Prayson RA. MIB-1 lablliiicib-

  i, aiv, amaliat miimaty 90 tm.

  m Pathl 1998; 29: 1420–7.

 6. Adegbite AB, Khan MI, Paine KWE, Tan LK. Thc-

  citacaial miimaatical tatmt. J N-

  1983; 58: 51–6.

 7. Akeyson EW, McCutcheon IE. Maamt BiaA-

  ivItacaial Miima. Ocly 1996; 10 (5): 747–59.

 8. Cattoretti G, Becker MHG, Key G, et al. Mclal atibiaait cmbiat atthKi-67 ati(MIB-1 aMIB-3) tct liaticllimicwav-cmali-ixaaicti. J Pathl 1992; 168: 357–63.
 9. De Jesus O, Sekhar LN, Parikh HK, et al. L-tm llw atitwith miimaivlvithcavi-

  : cc, i, a qality li. Ny 1996; 39: 915–20.

 10. Holden JA, Townsend JJ. DNA timaII-alha aa liatimakiatcytic lamthctal – vytm: clatiwith MIB1 xiaatit vival. MPathl 1999; 12: 1094–100.
 11. Hopf NJ, Bremm J, Bohl J, Perneczky A. Imaaalyi

  liaticllitmthhmavytm: aimmhitlical ty with mclal Atiby Ki67. N-

  1994; 35: 917–23.

 12. Hsu DW, Efird JT, Hedley WET. MIB-1 (Ki-67) ix atamiwth act-alha (Talha) immactivi-

  ty a iiicat tic ict miima. N-

  athl Al Nbil 1998; 24: 441–52.

 13. Huang H, Buhl R, Hugo HH, Mehdorn HM. Cliical ahitlical atmltilmiimacmawith litay miima. Nl 2005; 27 (3): 324–32.
 14. Ikeda H, Yoshimoto T. Immhitchmical ty aalatic miima with cial ctthhtyic chaitmiatilamt ti. ADiaPathl 2003; 7 (4): 214–22.
 15. Jääskeläinen J. Smily cmltmval hitlically biitacaial miima: Latccata

  act icti cc i 657 atit. S Nl 1986;

  25: 461–9.

 16. Kakinuma K, Tanaka R, Onda K, Takahashi H. Pliativttial ct itacaial miimaavalatby lablliiicBDUaKi-67, atmblitim. Acta Nchi1998; 140: 26–31.
 17. Kämmerer U, Kapp M, Gassel AM, et al. A w aiimmhitchmical taii tchiq i th EViiatiby cmlx. J itchm Cytchm 2001; 49: 623–30.
 18. Karamitopoulou E, Perentes E, Tolnay M, Probst A. Ptic iiicacMIB-1, 53, abcl-2 immactivity imiima. m Pathl 1998; 29: 140–5.
 19. Kolles H, Niedermayer I, Schmitt C. Tilaach

  iaiaaimiimahitly, mhmty Ki-67/ltaii, acyti. Acta NchiWi1995; 137: 174–81.

 20. Konstantinidou A, Patsorius E, Korkolopoulou P, et al.

  DNA tima II alha xi clat with cll

  liatibt t with cciitacaial miima.

  itathly 2001; 39: 402–8.

 21. Kunishio K, Morisaki K, Matsumoto Y, Nagao S. DNA timaII alha tiamNA xiiitacaial miima. BaiTmPathl 2000; 17: 105–10.
 22. Lanzafame S, Torrsi A, Barbagallo G, et al. Clatibtw hitlical a, MIB-1, 53, a cc i69 cmltly ctimay itacaial miimawith a 6 yamallw-. Pathl Pact 2000; 196: 483–8.
 23. Louis D, Edgerton S, Thor A, Hedley-Whyte E. Pliaticll claatiaKi-67 immchmity ibaitm: a cmaativty. Acta Nathl 1991; 81: 675–9.
 24. Madsen C, Shroder HD. Ki-67 immactivity imiima tmiati th liativ ttial miima i th mclal atiby Ki-67. CliNathl 1997; 16: 137–42.
 25. MatsunoA,FujimakiT,SakakiT. Cliicalahitathlical aalyiliativttialct a-ct miima. Acta Nathl 1996; 91: 504–10.
 26. Nakabayashi Hiromichi, Shimizu Keiji, Hara Mitsuhiro. Ptic SiiicacCycliA ExiiMiima. AliImmhitchm Ml Mhl 2003; 11 (1): 9–14.
 27. Nakaguchi H, Fujimaki T, Matsuno A. Ptativ

  ial tmwth miima cabictby MIB-1 immhitchmity. Cac1992; 85: 2249–54.

 28. Nakasu S, Nakajima M, Matsumura K, et al. Miima

  liatittial acliicailical at. N-

  y 1995; 37: 1049–55.

 29. Newman SA. Miima: A qt thtimm tha-

  y. J N. 1994; 80: 191–4.

 30. Perry A, Stafford S, Scheithauer B, et al. Thtic

  iiicacMIB-1, 53 alw-cytmty icmltly –

  ctimay miima. Cac1998; 82: 2262–9.

 31. Roser F, Samii M, Ostertag H, Bellinzona M. ThKi-67

  liati ati i miima. Exic i 600 ca. Acta Nchi(Wi) 2003; 146 (1): 37–42.

 32. Shibuya M, Ito S, Miwa T, et al. Pliativttial baitm, aalywith Ki-67 aati-DNA lymaalha mclal atibi, bmxyiilabli, acl- laaizict. Cac1993; 71: 199–206.

33. Simpson D. Thccitacaial miimaat ical tatmt. J Nl N Pychiaty 1957; 20: 22–39.

 1. Stafford S, Perry A, Suman V, et al. Pimaily ctM-

  iima: OtcmaPtic acti581 MayCliic Patit, 1978 Thh 1988. MayCliPc 1998; 73: 936–42.

 2. Striepecke E, Handt S, Weis J, et al. Clati hitly, cyttic a liati acti (Ki-67 aPCNA) qatitatby imaaalyiimiima. Pathl Pact 1996; 192: 816–24.
 3. Takeuchi H, Kubota T, Kabuto M, et al. Picti i

  cchitlically bimiima: PCNA aKi-67 immhitchmical ty. SNl 1997; 48: 501–6.

 4. Tomita T, Kurimoto M, Yamatani K, et al. Mltilmiimacitiibmiimaaaalatic miima. J CliNcic2003; 10 (5): 622–4.

Без коментарів » Додати коментар