БІЛКИ РЕПЛІКАТИВНОГО СТРЕСУ ЯК ПОТЕНЦІЙНІ ПРОГНОСТИЧНІ МАРКЕРИ РЕЦИДИВУВАННЯ ЕНДОМЕТРІОЇДНОЇ КАРЦИНОМИ ЕНДОМЕТРІЮ У ХВОРИХ З І СТАДІЄЮ ЗАХВОРЮВАННЯ

Бучинська Л.Г., Юрченко Н.П., Несіна І.П., Глущенко Н.М.

Мета: на основі біоінформатичного аналізу експресії маркерів, асоційованих з реплікативним стресом, оцінити їх значення у прогресуванні ендометріоїдної карциноми ендометрію (ЕКЕ). Об’єкт і методи: дослідження експресії мРНК генів ATR, ATM, CHEK1/2, FANCD2, BRCA1 проведено за допомогою вебінструмента GEPIA. Біоінформатичні бази даних STRING v.11.5 і FunCoup v.5.0 використано для прогностичного моделювання міжгенної взаємодії досліджених генів. Результати: при інтерактивному аналізі профілю експресії генів, як у ЕКЕ, так і в нормальних тканинах виявлено, що експресія CHEK1/2, FANCD2 і BRCA1 була вищою при ЕКЕ порівняно з нормальними тканинами. Проте експресія ATR і ATM була значно нижчою в ЕКЕ, ніж в альтернативній групі, що може свідчити про порушення функціонування зазначених генів. Визначено потенційно значущі біомаркери нестабільності геному, асоційовані з реплікативним стресом ATR, ATM, CHEK1/2, FANCD2 і BRCA1, що відображають такі біологічні процеси, як реплікація та репарація ДНК. Висновки: встановлені високопрогнозовані асоціації між дослідженими біомаркерами ATM, ATR, CHEK1/2, FANCD2, BRCA1 дають підставу для подальшої їх оцінки як інформативних показників, асоційованих з реплікативним стресом, у прогресуванні ЕКЕ хворих з І стадією пухлинного процесу.


DOI: 10.32471/oncology.2663-7928.t-24-3-2022-g.10827

За даними онкоепідеміологічних досліджень, рак ендометрію (РЕ) є найпоширенішим серед гінекологічних новоутворень у жінок в багатьох розвинених країнах світу, у тому числі й в Україні [1, 2]. До того ж спостерігається тенденція до щорічного зростання захворюваності на цю патологію не тільки серед жінок менопаузального періоду. У 3–14% випадків РЕ виявляють у пацієнток до 40 років [3, 4].

Незважаючи на те що у 80% випадків РЕ за гістологічним варіантом є ендометріоїдною карциномою ендометрію (ЕКЕ), яку діагностують на ранніх стадіях і загальна 5-річна виживаність пацієнток становить 74–95%, проте майже у 7–20,0% хворих з І стадією захворювання в період від 6 міс до 3 років після лікування спостерігається рецидивування пухлинного процесу і розвиваються метастази [5–8].

Однією з причин неефективності лікування хворих на ЕКЕ є біологічна гетерогенність пухлинних клітин ендометрію навіть у межах однієї морфологічної форми. Саме проблема варіабельності ЕКЕ як за клініко-морфологічними властивостями, так і за молекулярно-біологічними характеристиками ускладнює діагностичний процес. Тому поглиблені дослідження на рівні геному і протеому є вельми актуальними, оскільки можуть забезпечити аргументоване підґрунтя для детекції високоагресивних підтипів цієї форми раку. Однією з основних характеристик пухлинних клітин є геномна нестабільність, яка може бути первинною або виникає внаслідок впливу екзо- та ендогенних факторів, у результаті чого відбувається активація онкогенів та інактивація генів-супресорів. При цьому ключову роль у генерації зазначених змін відіграє так званий реплікативний стрес ДНК — ситуація, за якої порушується реплікація ДНК, що призводить до пошкодження та накопичення одно- та дволанцюгових розривів [10–12].

Важливими маркерами реплікативного стресу є АTM- і ATR-кінази, які, активуючись на пошкодження ДНК, фосфорилюють FANCD2. Останній, у свою чергу, сприяє активації BRCA1 на шляху FA/BRCA, що є важливим сигнальним каскадом як у відновленні пошкоджень ДНК, так і для стабілізації «вилок» реплікації [11].

Протеїнкінази ATR і АTM беруть участь не тільки в процесах реплікації і репарації, але також є компонентами сигнальних шляхів (ATR-CHЕK1 та ATM-CHЕK2). Так, чекпойнт-кінази CHЕK1 (ATR-залежна) та CHЕK2 (ATM-залежна) у разі пошкодження ДНК запускають каскади сигнальних шляхів, що зупиняють клітинний цикл у S- і G2/M-фазі, а у разі виникнення дефектів ініціюють апоптоз [12].

Рядом авторів показано, що злоякісна трансформація епітеліальних клітин, у тому числі клітин ендометрію, може виникати внаслідок ампліфікації онко­генів C-MYC, CCNE1 і мутації K-RAS з одно­часною зміною експресії генів, що відповідають за репарацію ДНК — ATR, CHEK1, BRCA1, FANCD2 тощо. Тобто за умови неспроможності системи репарації у пухлинних клітинах зростає генетична нестабільність, що призводить до безконтрольної проліферації та подальшого виникнення біологічно поліморфних клонів пухлинних клітин з підвищеним інвазивним/метастатичним потенціалом і резистентних до хіміо- та променевої терапії [13, 14].

Відомо, що в основі гетерогенності морфологічних і молекулярних особливостей злоякісних пухлин (60–80%) лежить генетична нестабільність, яка виникає внаслідок порушення реплікації ДНК та репарації помилок сегрегації хромосом, що може проявлятися як кількісними, так і структурними абераціями хромосом, включаючи анеуплоїдію, поліплоїдію, та зміною копійності генів, підвищенням фрагільних сайтів хромосом та ін. [15–19].

За даними літератури, показано, що у пухлинних клітинах і лімфоцитах периферичної крові хворих на РЕ спостерігається виражена хромосомна нестабільність, пов’язана з порушенням роботи генів системи репарації MMR. Ці зміни супроводжуються підвищеним рівнем одно- та двониткових розривів ДНК, аберацій хромосом та фрагільних сайтів хромосом, гіперчутливістю до впливу генотоксичних агентів різної природи, що асоціюється з агресивністю пухлинного процесу [20–23].

Важливе значення у прогресії неоплазій мають порушення процесу реплікації (реплікаційний стрес) та ефективність функціонування системи репарації пошкоджень ДНК. Суттєвою в реалізації цих процесів є експресія наступних маркерів: ATR, АTM, CHEK1/2, FANCD2, BRCA1, значення яких у маніфестації злоякісності РЕ до цього часу вивчено недостатньо. Тому застосування біоінформатичних інтернет-ресурсів для встановлення ролі експресії маркерів як індукторів геномних пошкоджень в клітинах РЕ, асоційованих з реплікативним стресом, є актуальним завданням сучасних досліджень та інновацій у галузі онкології [24].

Мета дослідження: на основі біоінформатичного аналізу експресії маркерів, асоційованих з реплікативним стресом, оцінити їх значення у прогресуванні ЕКЕ.

ОБ’ЄКТ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

На основі біоінформатичного аналізу відкритих баз даних, у яких представлена інформація щодо молекулярних особливостей нормальних та пухлинних клітин ендометрію, було проведено інтерактивний аналіз експресії мРНК генів, асоційованих з реплікативним стресом — ATR, CHEK1/2, ATM, FANCD2, BRCA1. Використано інтерактивний вебінструмент GEPIA (http://gepia.cancer-pku.cn/), що дозволяє проводити оцінку експресії генів на основі порівняння нормальних і пухлинних зразків РЕ, інтегрованих з бази даних TCGA i GTEx. Аналіз мережі передбачених асоціацій досліджених генів проводили з використанням біоінформатичної бази даних STRING v.11.5 (https://www.string-db.org/). Окрім того, пошук потенційних взаємодій досліджених білків проведено з використанням бази даних та алгоритму FunCoup v.5.0 (https://funcoup5.scilifelab.se/).

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

З використанням інтерактивного вебінструмента GEPIA проведено аналіз експресії панелі маркерів реплікативного стресу у зразках незміненої тканини (91 зразок) та карциноми ендометрію (174 зразка). При цьому встановлено, що в карциномі ендометрію експресія гена ATR, який контролює «вилку» реплікації та запобігає виникненню одноланцюгових розривів ДНК має тенденцію до зниження на рівні мРНК порівняно з незміненою тканиною ендометрію. Аналогічна спрямованість змін спостерігалася під час оцінки експресії гена ATM, який зупиняє проходження клітинного циклу у разі виникнення дволанцюгових розривів ДНК. Визначені зміни вірогідно свідчать про порушення контролю за процесами реплікації ДНК у клітинах ЕКЕ (рис. 1 a, б).

Рис. 1. Експресія генів ATR, ATM, CHEK1/2, FANCD2, BRCA1 на рівні мРНК у клітинах карциноми (T) та незміненого ендометрію (N): TCGA database (а) і GTEx projects (б). * — p <0,05 порівняно з незміненим ендометрієм

Водночас спостерігається зростання рівня експресії генів CHEK1/2 у клітинах ЕКЕ порівняно з нормою. Отримані дані узгоджуються з висновками ряду авторів, які показали, що експресія CHEK1 може підвищуватися при раку молочної залози та колоректальному раку порівняно з прилеглими нормальними тканинами [25, 26]. Дослідження продемонструвало, що ген CHEK1 неоднаково експресується в новоутвореннях різного генезу. Так, знижена експресія мРНК гена CHEK1 є несприятливим прогностичним фактором для хворих на колоректальний та рак шлунка. Встановлено нижчу виживаність пацієнтів з високою експресією гена CHEK1 при раку мозку, легені, яєчника і молочної залози порівняно з пухлинами з низькою експресією CHEK1 [27].

Відомо, що гени CHEK1 і CHEK2 активуються відповідно ATM- і ATR-залежною протеїнкіназою та регулюють експресію важливих білків репарації FANCD2 і BRCA1, які задіяні як в регуляції клітинного циклу, так і репарації одно- та дволанцюгових розривів ДНК [28].

Згідно з даними інтерактивного аналізу профілю експресії генів FANCD2, BRCA1 та CHEK1/2 у клітинах РЕ виявлено більш високий рівень таких показників у пухлинах порівняно з нормальними тканинами. Натомість показники експресії ATM і ATR були значно нижчими у пухлинах ендометрію порівняно з незміненою тканиною, що вірогідно відображає дисфункцію репарації ДНК (див. рис. 1).

За даними багатоцентрових досліджень, злоякісні новоутворення ендометрію у хворих з І стадією захворювання були гетерогенними як за біологічними особливостями, так і за ризиком прогресування пухлинного процесу [5]. Відомо, що ступінь диференціювання і глибина інвазії пухлини є критично значущими факторами в оцінці прогнозу та призначення ефективного лікування хворим на ЕКЕ [29, 30].

Наведене аргументує важливість оцінки рівня експресії генів ATR, ATM, CHEK1/2 (сигналінг ATM/ATR–CHЕK1/2) і FANCD2 та BRCA1 (сигналінг FANC–BRCA) в карциномах ендометрію залежно від стадії пухлинного процесу (рис. 2). Показано варіабельність експресії досліджених генів залежно від стадій пухлинного процесу. При цьому з’ясувалося, що експресія ATR у клітинах ЕКЕ мала тенденцію до підвищення при стадії ІІІ порівняно зі стадіями І і ІІ.

Рис. 2. Особливості експресії генів ATR, CHEK1/2, ATM, FANCD2 та BRCA1 на рівні мРНК у хворих на ЕКЕ залежно від стадії пухлинного процесу (за даними бази даних GEPIA)

Встановлено, що рівень мРНК CHEK1 корелює зі стадіями захворювання пацієнтів з ЕКЕ (р = 0,048). Детальний аналіз експресії CHEK1 в субтипах карцином ендометрію виявив, що при ІС стадії (інвазія >1/2 пухлини у міометрій) її значення аналогічні до таких при стадії ІІІ.

Під час дослідження експресії ATМ встановлено її зниження, а FANCD2 та BRCA1 — зростання. Ці зміни вірогідно відображають активацією таких механізмів репарації ДНК, як гомологічна рекомбінація та ексцизійна репарація нуклеотидів. Поряд із зазначеним встановлено, що рівень експресії ATR, ATM, BRCA1 та FANCD2 в карциномах ендометрію хворих з ІС стадією подібний до їх показників у ЕКЕ з поширеними стадіями пухлинного процесу.

Важливою властивістю білка FANCD2 є його спроможність формувати в сайтах пошкодження ДНК репараційні комплекси з іншими білками, такими як BRCA1, BRCA2, ATR, CHЕK1 і ATM, активуючи таким чином шлях репаративної гомологічної рекомбінації [31–34]. Для аналізу виявлення функціональних зв’язків між білками, що кодуються наведеними генами, було використано біоінформатичний вебінструмент STRING v.11.5, що інтегрує набори даних з певною інформацією про взаємодію цих генів. Також створено відповідний інтерактом з високими коефіцієнтами взаємодії (score >0,700). Продемонстровано, що компоненти шляхів ATRCHЕK1, ATRCHЕK2, ATMCHЕK2, CHЕK2BRCA1, ATMBRCA1, FANCD2BRCA1 взаємопов’язані між собою з найбільш високою достовірністю (score = 0,999). Встановлено також наступні зв’язки: ATMATR (0,998), ATMCHЕK1 (0,998), ATRBRCA1 (0,996), ATMFANCD2 (0,993), CHЕK1FANCD2 (0,992), ATRFANCD2 (0,988), CHЕK1BRCA1 (0,987), CHЕK1CHЕK2 (0,974), CHЕK2FANCD2 (0,802) (рис. 3).

Рис. 3. Аналіз функціональних зв’язків між генами ATR, ATM, CHEK1/2, FANCD2 та BRCA1 (STRING v.11.5)

Аналогічні достовірні (сonfidence >0,7) зв’язки експресії досліджених маркерів було визначено і під час застосування іншого методу біоінформатичного прогнозування (FunCoup v.5.0). Виявлено наступні асоціації між парами генів: ATMATR (сonfidence = 1,000), ATRCHЕK2 (0,998), FANCD2BRCA1 (0,995), CHЕK1BRCA1 (0,993), ATMFANCD2 (0,992), CHEK2BRCA1 (0,991), ATMCHЕK2 (0,987), ATRFANCD2 (0,980), ATRCHЕK1 (0,960), CHЕK1FANCD2 (0,744), ATRBRCA1 (0,729) (рис. 4).

Рис. 4. Оцінка функціональних зв’язків між генами ATR, CHEK1/2, ATM, FANCD2 та BRCA1 (FunCoup v.5.0)

Таким чином, біоінформатичний аналіз відкритих баз даних дозволив встановити високопрогнозовані зв’язки між асоційованими з реплікативним стресом білками ATR, CHEK1/2, ATM, FANCD2 та BRCA1 і відмінності експресії мРНК генів, що продукують ці білки в незміненій тканині ендометрію і карциномах ендометрію у хворих з різною стадією пухлинного процесу.

Оскільки реплікація — це процес, що забезпечує точне подвоєння ДНК, і саме реплікативний стрес є фундаментальною засадою та, вірогідно, ранньою подією геномної нестабільності. Враховуючи зазначене, вже на початкових стадіях онкогенезу в ендометрії можуть відбуватися зміни активності ATR- і CHEK1-кіназ, внаслідок чого зростає проліферативна активність як один з ключових факторів прогресування ЕКЕ [9, 35, 36].

Як видно з результатів аналізу відкритих баз даних, у карциномах ендометрію спостерігаються зміни експресії генів, асоційованих з реплікативним стресом — ATR, CHEK1/2, ATM, FANCD2 і BRCA1. Причому характер цих змін неоднозначний, що, безумовно, потребує подальшого їх експериментального дослідження.

ВИСНОВКИ

Виявлений зв’язок експресії генів ATR, ATM, CHEK1/2, FANCD2 і BRCA1 на рівні мРНК з клінічними стадіями захворювання пацієнтів з ЕКЕ зумовлює доцільність більш детального вивчення експресії маркерів для ідентифікації молекулярних ознак високозлоякісних ЕКЕ у хворих з І стадією пухлинного процесу.

Робота виконувалася в рамках НДР «Фактори реплікативного стресу у прогресії ендометріоїдної карциноми ендометрію» (0122U001977).

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Fedorenko Z, Goulak L, Gorokh Ye, et al. Cancer in Ukraine, 2020-2021. Morbidity, mortality, indicators of the oncology service activity. Bull Natl Cancer Register Ukr. Kyiv, 2022; 23. http://www.ncru.inf.ua/publications/BULL_23/index_e.htm.
2. Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, et al. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer J Clin 2018; 68 (6): 394–24. doi:10.3322/caac.21492.
3. Hamilton CA, Pothuri B, Arend RC, et al. Endometrial cancer: a society of gynecologic oncology evidence-based review and recommendations, part II. Gynecol Oncol 2021; 160 (3) :827–34. doi: 10.1016/j.ygyno.2020.12.024.
4. Siegel RL, Miller KD, Fuchs HE, Jemal A. Cancer statistics, 2022. CA Cancer J Clin. 2022; 72 (1): 7–33. doi: 10.3322/caac.21708.
5. Concin N, Matias-Guiu X, Ignace Vergote, et al. ESGO/ESTRO/ESP guidelines for the management of patients with endometrial carcinoma. Int J Gynecol Cancer 2021; 31: 12–39. doi: 10.1136/ijgc-2020-002230.
6. Ruz-Caracuel I, Ramón-Patino JL, López-Janeiro Á, et al. Myoinvasive pattern as a prognostic marker in low-grade, early-stage endometrioid endometrial carcinoma. Cancers (Basel) 2019; 11 (12): 1845. doi: 10.3390/cancers11121845.
7. Bendifallah S, Canlorbe G, Collinet P, et al. Just how accurate are the major risk stratification systems for early-stage endometrial cancer? Br J Cancer 2015; 112: 793–801. doi: 10.1038/bjc.2015.35.
8. Movchan OM, SvintsitskiyVS, Tsip NP et al. Features of recurrence of endometrioid type endometrial cancer of І stage. Exp Oncol 2021; 43 (4): 365–69. doi: 10.32471/exp-oncology.2312-8852.vol-43-no-4.17052.
9. Kotsantis P, Petermann E, Boulton SJ. Mechanisms of oncogene-induced replication stress: jigsaw falling into place. Cancer Discov 2018; 8 (5): 1–19. doi: 10.1158/2159-8290.CD-17-1461.
10. Primo LMF, Teixeira LK. DNA replication stress: oncogenes in the spotlight. Genet Mol Biol 2020; 43: e20190138: doi.org/10.1590/1678-4685-GMB-2019-0138.
11. Kim H, D’Andrea AD. Regulation of DNA cross-link repair by the Fanconi anemia/BRCA pathway. Genes Dev 2012; 26 (13): 1393-408. doi: 10.1101/gad.195248.112.
12. Takeuchi M, Tanikawa M, Nagasaka K, et al. Anti-tumor effect of inhibition of DNA damage response proteins, ATM and ATR, in endometrial cancer cells. Cancers (Basel) 2019; 11 (12): 1913. doi: 10.3390/cancers11121913.
13. Alhmoud JF, Woolley JF, Al Moustafa AE, Malki MI. DNA damage/repair management in cancers. Cancers (Basel) 2020; 12 (4): 1050. doi: 10.3390/cancers12041050.
14. Segeren HA, Westendorp B. Mechanisms used by cancer cells to tolerate drug-induced replication stress. Cancer Lett 2022; 544: 215804. doi: 10.1016/j.canlet.2022.215804.
15. Turajlic S, Sottoriva A, Graham T, Swanton C. Resolving genetic heterogeneity in cancer. Nat Rev Genet 2019; 20 (7): 404–16. doi: 10.1038/s41576-019-0114-6.
16. Sansregret L, Vanhaesebroeck B, Swanton C. Determinants and clinical implications of chromosomal instability in cancer. Nat Rev Clin Oncol 2018; 15 (3): 139–50.
17. Bakhoum SF, Cantley LC. The multifaceted role of chromosomal instability in cancer and its microenvironment. Cell. 2018; 174 (6): 1347–60. doi: 10.1016/j.cell.2018.08.027.
18. Turajlic S, Swanton C. Metastasis as an evolutionary process. Science. 2016; 352 (6282): 169–75. doi: 10.1126/science.aaf2784.
19. Trautmann K, Terdiman JP, French AJ, et al. Chromosomal instability in microsatellite-unstable and stable colon cancer. Clin Cancer Res 2006; 12 (21): 6379–85. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-06-1248.
20. Buchynska L, Brieieva O, Glushchenko N, et.al. DNA repair deficiency in peripheral blood lymphocytes of endometrial cancer patients with a family history of cancer. BMC Cancer 2014; 14: 765. doi: 10.1186/1471-2407-14-765.
21. Бучинська ЛГ, Брєєва ОВ, Несіна ІП, та ін. Особливості репарації ДНК у лімфоцитах периферичної крові та пухлинній тканині хворих на рак ендометрію. Онкология 2016; 18 (4): 300–4.
22. Buchynska LG, Brieieva OV. Sensitivity to 4-hydroxyestradiol and DNA repair efficiency in peripheral blood lymphocytes of endometrial cancer patients. Exp Oncol 2018; 40 (1): 68–72.
23. Madireddy А, Kosiyatrakul ST, Boisvert RA, et al. Schildkraut FANCD2 facilitates replication through common fragile sites. Molecular Cell 2016; 64: 388–404. doi: 10.1016/j.molcel.2016.09.017.
24. Gachechiladze M, Skarda J, Bouchalova K, et al. Predictive and prognostic value of DNA damage response associated kinases in solid tumors. Front Oncol 2020; 10: 581217. doi: 10.3389/fonc.2020.581217.
25. Verlinden L, Bempt IV, Eelen G, et al. The E2F-regulated gene Chk1 is highly expressed in triple-negative estrogen receptor−/progesterone receptor−/HER-2−breast carcinomas. Cancer Res 2007; 67: 6574–81. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-06-3545.
26. Madoz-Gúrpide J, Cañamero M, Sanchez L, et al. A proteomics analysis of cell signaling alterations in colorectal cancer. Mol Cell Proteom 2007; 6: 2150–64. doi: 10.1074/mcp.M700006-MCP200.
27. Fadaka AO, Bakare OO, Sibuyi NRS, Klein A. Gene expression alterations and molecular analysis of CHEK1 in solid tumors. Cancers (Basel) 2020; 12 (3): 662. doi: 10.3390/cancers12030662.
28. Pichierri P, Rosselli F. The DNA crosslink-induced S-phase checkpoint depends on ATR–CHK1 and ATR–NBS1–FANCD2 pathways. EMBO J 2004; 23 (5): 1178–87. doi: 10.1038/sj.emboj.7600113.
29. Barlin JN, Soslow RA, Lutz M, et al. Redefining stage I endometrial cancer: incorporating histology, a binary grading system, myometrial invasion, and lymph node assessment. Int J Gynecol Cancer 2013; 23 (9): 1620–28. doi: 10.1097/IGC.0b013e3182a5055e.
30. Soslow RA, Tornos C, Park KJ, et al. Endometrial carcinoma diagnosis: use of FIGO grading and genomic subcategories in clinical practice: recommendations of the International Society of Gynecological Pathologists. Int J Gynecol Pathol 2019; 38 (Suppl 1): S64–S74. doi: 10.1097/PGP.0000000000000518.
31. Nepal M, Che R, Ma Chi, et al. FANCD2 and DNA Damage. Int J Mol Sci 2017; 18 (8): 1804. doi: 10.3390/ijms18081804.
32. Ren L, Chen L, Wu W. Potential biomarkers of DNA replication stress in cancer. Oncotarget 2017; 8 (23): 36996–37008. doi: 10.18632/oncotarget.16940
33. Ngoi NYL, Sundararajan V, Tan DS. Exploiting replicative stress in gynecological cancers as a therapeutic strategy. Int J Gynecol Cancer 2020; 30 (8): 1224–38. doi: 10.1136/ijgc-2020-001277.
34. Cleary JM, Aguirre AJ, Shapiro GI, et al. Biomarker-guided development of DNA repair inhibitors. Mol Cell 2020; 78 (6): 1070–85. doi: 10.1016/j.molcel.2020.04.035.
35. Liao H, Ji F, Helleday T, Ying S. Mechanisms for stalled replication fork stabilization: new targets for synthetic lethality strategies in cancer treatments. EMBO Rep 2018; 19 (9): e46263. doi: 10.15252/embr.201846263.
36. Mhawech-Fauceglia P, Wang D, Kim G, et al. Expression of DNA repair proteins in endometrial cancer predicts disease outcome. Gynecol Oncol 2014; 132 (3): 593–8. doi: 10.1016/j.ygyno.2014.02.002.

Адреса для листування:
Глущенко Н.М.
03022, Київ, вул. Васильківська, 45
Інститут експериментальної патології,
онкології і радіобіології iм. Р.Є. Кавецького
НАН України
E-mail: laboncogen@gmail.com
Одержано: 23.11.22


Без коментарів » Додати коментар