КОМПЛЕКСНЕ УЛЬТРАЗВУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ В ДІАГНОСТИЦІ РЕЦИДИВІВ САРКОМИ М’ЯКИХ ТКАНИН ТА АГРЕСИВНОГО ФІБРОМАТОЗУ

Головко Т.С., Дикан І.М., Медведєв В.Є., Волков І.Б.

Проаналізовано результати післяопераційного обстеження в динаміці 443 хворих на саркому м’яких тканин (СМТ) та 48 хворих на агресивний фіброматоз. Рецидиви СМТ виявлено у 85 (19,2%) хворих, агресивного фіброматозу — у 11 (22,9%). За даними ультразвукового дослідження рецидивам СМТ були притаманні: гомогенна та негомогенна солідна структура (86,9%), знижена ехогенність (71,2%), низька та помірна васкуляризація (92,1%). На відміну від первинних пухлин, вони частіше були солітарними (63,4%), овальними (60,2%), чітко обмеженими псевдокапсулою (88,5%).


Вступ

Досить часто у хворих на саркому м’яких тка­ нин (СМТ) та агресивний фіброматоз (АФ) через не­ адекватність застосованих методів лікування (зо­ крема хірургічних втручань) виникають рецидиви [1–8]. Незважаючи на безперечні переваги з точки зору відтворювання досліджень, неінвазивності, низької собівартості у поєднанні з високим просто­ ровим розрізненням, ультразвукове дослідження (УЗД) не знайшло адекватного застосування в ранній діагностиці рецидивів пухлин м’яких тканин (ПМТ). Наукові публікації, що висвітлюють цю проблему, пе­ реважно декларативно проголошують або надто ви­ соку (до 100%), або надто низьку (лише 50%) його інформативність [9–11].

Метою нашого дослідження було вивчення та систематизація ехосеміотики рецидивів ПМТ, оцінка ефективності УЗД у їх діагностиці та диференційній діагностиці.

ОБ’ЄКт І МЕтОДИ ДОсЛІДЖЕННЯ

Висновки дослідження ґрунтуються на результатах динамічного післяопераційного обстеження 443 хво­ рих на СМТ та 48 хворих на АФ віком від 2 до 75 років, яких лікували в Інституті онкології АМН України. По­ над 60% становлять спостереження ІІ та ІІІА стадій СМТ (табл. 1).

КомплекснеУЗД,яке включало кольорове(КДК)та енергетичне допплєрівське картування (ЕДК), прово­ дили на апараті ATL HDI 5000 (США) звикористанням двох датчиків: лінійного 7,5–12,0 Мгц і конвексного, що працює на частотах від 2 до 5 МГц за розробленою методикою [12]. Для сонографічної оцінки ступеня кровопостачання виявлених пухлин нами розробле­ на власна класифікація, в основу якої покладено шка­ лу васкуляризації пухлин слинних залоз за Мартинолі [13]. Морфологічні методи дослідження у всіх ви­ падках включали вивчення операційного матеріалу

(керівник відділу патологічної анатомії Інституту онкології АМН України проф. К. О. Галахін).

Таблиця 1 Розподіл хворих на СМТ за нозологічною формою пухлини

та стадією захворювання

Нозологічна

форма СМТ

Стадія захворювання

Усього

І

ІІ

ІІІА

ІІІБ

IV

(n, %)

Фібросаркома

4

20

24

2

6

56 (12,6)

Ліпосаркома

9

21

29

3

6

68 (15,3)

Лейоміосаркома

4

9

15

8

6

42 (9,5)

Рабдоміосаркома

3

9

17

6

2

37 (8,4)

Ангіосаркома

2

17

14

14

9

56 (12,6)

Гемангіоперицитома

2

4

8

10

8

32 (7,2)

Лімфангіосаркома

3

0

0

10

9

22 (4,9)

Злоякісна синовіома

5

13

16

10

2

46 (10,4)

Злоякісна шванома

(нейрофібросаркома)

7

12

6

0

1

26 (5,9)

Злоякісна мезенхімома

2

7

8

2

0

19 (4,3)

Альвеолярна

м’якотканинна саркома

2

7

4

0

1

14 (3,2)

Хондросаркома

2

4

4

0

1

11 (2,5)

Злоякісна

гігантоклітинна пухлина

(ЗГКП) м’яких тканин

2

2

4

6

0

14 (3,2)

Усього (n)

47

(10,6)

125

(28,2)

149

(33,6)

71

(16,0)

51

(11,5)

443

(100,0)

РЕЗуЛЬтАтИ тА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Рецидиви СМТ виявлено у 85 (19,2%) хворих, АФ — в 11 (22,9%) (табл. 2). У 36 з них (37,5%) ріст пухлини відновлювався неодноразово (табл. 3). Усього у 96 хворих діагностовано 191 рецидивне но­ воутворення. Найбільша їх кількість визначена при АФ (41, 21,5%), злоякісній синовіомі (24, 12,6%),

ангіосаркомі (19, 9,9%), фібросаркомі (18, 9,4%). При цих новоутвореннях відзначали більшість по­ вторних рецидивів. Досить часто вторинні пухлини однократно виникали після хірургічного видален­ ня лімфангіосарком (31,8%), ЗГКП м’яких тканин (42,8%), альвеолярних сарком (21,4%) та злоякісних мезенхімом (21,0%). Найвірогіднішими строка­ ми виникнення рецидивів СМТ та АФ виявилися 6–24 міс (62,3% спостережень).

Більш ретельне вивчення закономірностей відновлення пухлинного росту в ложі видаленого

Частота та строки виявлення рецидивів АФ та СМТ

Таблиця 2

Нозологічна форма ПМТ

Кількість хворих з рецидивами

Розподіл рецидивів (n) залежно від строків

їх виявлення

Кількість рецидивів

n

%*

до 6 міс

до

1 року

до

2 років

до

3 років

до

5 років

понад

5 років

n

%

АФ

11

22,9

9

12

9

8

3

0

41

21,5

Фібросаркома

7

12,5

0

6

7

1

4

0

18

9,4

Ліпосаркома

12

17,6

0

5

1

2

4

0

12

6,3

Лейоміосаркома

6

14,3

1

7

4

1

2

0

15

7,8

Рабдоміосаркома

5

13,5

1

6

3

2

2

0

14

7,3

Ангіосаркома

11

19,6

1

5

9

3

1

0

19

9,9

Гемангіоперицитома

6

18,7

0

5

2

2

1

0

10

5,2

Лімфангіосаркома

7

31,8

2

4

3

0

0

0

9

4,7

Злоякісна синовіома

11

23,9

4

6

6

6

2

0

24

12,6

Нейрофібросаркома

3

11,5

0

0

1

0

1

1

3

1,7

Злоякісна мезенхімома

4

21,0

0

2

1

1

0

0

4

2,1

Альвеолярна саркома

3

21,4

2

3

2

1

1

0

9

4,7

Хондросаркома

2

18,2

0

1

2

0

1

0

4

2,1

ЗГКП м’яких тканин

6

42,8

1

3

4

1

0

0

9

4,7

Усього

n

96

21

65

54

28

22

1

191

100

%

19,6**

11,0

34,0

28,3

14,5

11,5

0,7

0

100

*% кількості хворих з даною нозологічною формою ПМТ; **% загальної кількості (n = 443) хворих

image

новоутворення дозволило визначити ультразвукові критерії несприятливого перебігу захворювання. Найбільшу кількість рецидивів діагностували при ве­ ликих(понад 5,0 см), нечіткообмежених нерівномірно вираженою псевдокапсулою первинних новоутворен­ нях ІІ–ІІІ ступенів васкуляризації (рисунок).

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

стережень) візуалізовано рецидиви СМТ та АФ з найбільшим лінійним розміром 0,5–1,5 см.

Таблиця 3 Частота однократних і повторних рецидивів АФ і різних

нозологічних форм СМТ

Нозологічна форма ПМТ

Розподіл рецидивів за кратністю

виникнення (n)

1

2

3

4

5

6

АФ

11

3

3

1

1

1

Фібросаркома

7

2

1

1

0

0

Ліпосаркома

12

0

0

0

0

0

Лейоміосаркома

6

3

1

0

0

0

Рабдоміосаркома

5

1

1

1

0

0

Ангіосаркома

11

4

0

0

0

0

Гемангіоперицитома

6

2

0

0

0

0

Лімфангіосаркома

7

1

0

0

0

0

Злоякісна синовіома

11

2

3

0

0

0

Нейрофібросаркома

3

0

0

0

0

0

Злоякісна мезенхімома

4

0

0

0

0

0

Альвеолярна саркома

3

3

0

0

0

0

Хондросаркома

4

0

0

0

0

0

ЗГКП м’яких тканин

6

0

1

0

0

0

Усього (n = 191,

100,0%)

n

96

21

10

3

1

1

%

50,3

11,0

5,2

1,6

0,5

0,5

Нозологічна форма

рецидивів ПМТ

Ступінь васкуляризації, n (%)

0

І

ІІ

ІІІ

Фібросаркома

11 (17,5)

7 (10,8)

0 (0,0)

0 (0,0)

Ліпосаркома

7 (11,1)

5 (7,7)

0 (0,0)

0 (0,0)

Лейоміосаркома

2 (3,2)

11 (16,9)

2 (4,2)

0 (0,0)

Рабдоміосаркома

8 (12,7)

3 (4,6)

3 (6,2)

0 (0,0)

Ангіосаркома

0 (0,0)

5 (7,7)

12 (25,0)

2 (13,3)

Гемангіоперицитома

0 (0,0)

0 (0,0)

4 (8,3)

6 (40,0)

Лімфангіосаркома

0 (0,0)

0 (0,0)

6 (12,5)

3 (20,0)

Злоякісна синовіома

0 (0,0)

12 (18,5)

12 (25,0)

0 (0,0)

Злоякісна шванома

(нейрофібросаркома)

3 (4,8)

0 (0,0)

0 (0,0)

0 (0,0)

Злоякісна мезенхімома

4 (6,4)

0 (0,0)

0 (0,0)

0 (0,0)

Альвеолярна

м’якотканинна саркома

0 (0,0)

0 (0,0)

5 (10,4)

4 (26,7)

Хондросаркома

4 (6,4)

0 (0,0)

0 (0,0)

0 (0,0)

ЗГКП

5 (7,8)

2 (1,2)

2 (4,2)

0 (0,0)

АФ

19 (30,1)

20 (30,8)

2 (4,2)

0 (0,0)

Усього (n = 191, 100,0%)

63 (33,0)

65 (34,0)

48 (25,1)

15 (7,9)

За ступенем васкуляризації рецидиви ПМТ, як і первинні новоутворення, були переважно помірно васкуляризованими (табл. 5). Питома вага І ступе­ ня васкуляризації становила 34,0, ІІ — 25,1%. Роз­ винену судинну мережу (ІІІ ступінь васкуляризації) мали рецидиви СМТ (7,9%), що походили з кро­ воносних та лімфатичних судин, альвеолярних м’якотканинних сарком.

image

Рисунок. Залежність частоти рецидивів СМТ і АФ від сту­ пеня васкуляризації (А), розмірів (Б) та чіткості меж (В) первинних новоутворень

Ехосеміотика виявлених рецидивів ПМТ дещо відрізнялася від первинних новоутворень (табл. 4). Вони були переважно солітарними (63,4%), мали овальну форму (60,2%), чіткі та рівні контури (63,4%), гомогенну солідну (61,3%), гіпоехогенну (71,2%) структуру. Невисока питома вага багатовуз­ лових, негомогенних, нечітко обмежених вторин­ них пухлин може пояснюватися тим, що більшість з них на момент діагностики не перевищувала 5,0 см (169, 88,3%). За умови дотримання пацієнтами при­ значених строків контрольних досліджень (39 спо­

Таблиця 5 Розподіл рецидивів ПМТ за ступенем васкуляризації

Частота ехографічних ознак (В-режим) рецидивів ПМТ

Таблиця 4

Ехографічні ознаки

Фібросаркоми, n = 18

Ліпосаркоми, n = 12

Лейоміосаркоми, n = 15

Рабдоміосаркоми, n = 14

Ангіосаркоми, n = 19

Злоякісні гемангіоперицитоми,

n = 10

Лімфангіосаркоми, n = 9

Злоякісні синовіоми, n = 24

Злоякісні шваноми (нейрофібросаркоми),

n = 3

Злоякісні мезенхімоми, n = 4

Альвеолярні м’якотканинні саркоми,

n = 9

Хондросаркоми, n = 4

ЗГКП, n = 9

АФ, n = 41

Усього

(n = 191, 100,0%)

Множинність, n (%)

Солітарна

13

(72,2)

11

(91,7)

9

(60,0)

9

(64,3)

11

(57,9)

5

(50,0)

0

(0,0)

14

(58,3)

3

(100,0)

4

(100,0)

9

(100,0)

2

(50,0)

5

(55,6)

26

(63,4)

121

(63,4)

Багатовузлова

5

(27,8)

1

(8,3)

6

(40,0)

5

(35,7)

8

(42,1)

5

(50,0)

9

(100,0)

10

(41,7)

0

(0,0)

0

(0,0)

0

(0,0)

2

(50,0)

4

(44,4)

15

(36,6)

70

36,6)

Форма, n (%)

Кругла

6

(33,3)

0

(0,0)

0

(0,0)

0

(0,0)

0

(0,0)

0

(0,0)

0

(0,0)

0

(0,0)

0

(0,0)

0

(0,0)

0

(0,0)

0

(0,0)

0

(0,0)

0

(0,0)

6

(3,2)

Овальна

7

(38,9)

11

(91,7)

9

(60,0)

9

(64,3)

11

(57,9)

5

(50,0)

0

(0,0)

14

(58,3)

3

(100,0)

4

(100,0)

9

(100,0)

2

(50,0)

5

(55,6)

26

(63,4)

115

(60,2)

Неправильна

5

(27,8)

1

(8,3)

6

(40,0)

5

(35,7)

8

(42,1)

5

(50,0)

9

(100,0)

10

(41,7)

0

(0,0)

0

(0,0)

0

(0,0)

2

(50,0)

4

(44,4)

15

(36,6)

70

(36,6)

Контури, n (%)

Чіткі рівні

13

(72,2)

11

(91,7)

9

(60,0)

9

(64,3)

11

(57,9)

5

(50,0)

0

(0,0)

14

(58,3)

3

(100,0)

4

(100,0)

9

(100,0)

2

(50,0)

5

(55,6)

26

(63,4)

121

(63,4)

Чіткі нерівні

5

(27,8)

1

(8,3)

6

(40,0)

5

(35,7)

8

(42,1)

5

(50,0)

9

(100,0)

10

(41,7)

0

(0,0)

0

(0,0)

0

(0,0)

2

(50,0)

4

(44,4)

15

(36,6)

70

(36,6)

Псевдокапсула, n (%)

Рівномірно

виражена

5

(27,8)

0

(0,0)

6

(40,0)

0

(0,0)

7

(36,8)

3

(30,0)

0

(0,0)

15

(62,5)

0

(0,0)

0

(0,0)

6

(66,7)

0

(0,0)

0

(0,0)

5

(12,2)

47

(24,6)

Нерівномірно вира-

жена

13

(72,2)

8

(66,7)

5

(33,3)

9

(64,3)

12

(63,2)

7

(70,0)

9

(100,0)

9

(37,5)

3

(100,0)

4

(100,0)

3

(33,3)

4

(100,0)

6

(66,7)

34

(82,9)

122

(63,9)

Відсутня

4

(33,3)

4

(26,7)

5

(35,7)

0

(0,0)

0

(0,0)

0

(0,0)

0

(0,0)

0

(0,0)

0

(0,0)

0

(0,0)

0

(0,0)

3

(33,3)

2

(4,9)

22

(11,5)

Ехогенність, n (%)

Переважно гіпоехо-

генна

12

(66,7)

9

(75,0)

11

(73,3)

9

(64,3)

11

(57,9)

7

(70,0)

9

(100,0)

16

(66,7)

3

(100,0)

4

(100,0)

9

(100,0)

2

(50,0)

5

(55,6)

29

(70,3)

136

(71,2)

Гіперехогенна

0

(0,0)

0

(0,0)

0

(0,0)

0

(0,0)

0

(0,0)

0

(0,0)

0

(0,0)

0 (0,0)

0

(0,0)

0

(0,0)

0

(0,0)

0

(0,0)

0

(0,0)

0

(0,0)

0

(0,0)

Ізоехогенна до

м’язової тканини

6

(33,3)

3

(25,0)

4

(26,7)

5

(35,7)

8

(42,1)

3

(30,0)

0

(0,0)

8

(33,3)

0

(0,0)

0

(0,0)

0

(0,0)

2

(50,0)

4

(44,4)

12

(29,7)

55

(28,8)

Структура, n (%)

Гомогенна солідна

14

(77,8)

11

(91,7)

8

(53,3)

10

(71,4)

13

(68,4)

7

(70,0)

0

(0,0)

19

(79,2)

3

(100,0)

4

(100,0)

9

(100,0)

2

(50,0)

5

(55,6)

12

(29,7)

117

(61,3)

Негомогенна солідна

4

(22,2)

1

(8,3)

0

(0,0)

4

(28,6)

0

(0,0)

0

(0,0)

0

(0,0)

5

(20,8)

0

(0,0)

0

(0,0)

0

(0,0)

2

(50,0)

4

(44,4)

29

(70,3)

49

(25,6)

Кістозна з перетин-

ками

0

(0,0)

0

(0,0)

0

(0,0)

0

(0,0)

0

(0,0)

0

(0,0)

9

(100,0)

0

(0,0)

0

(0,0)

0

(0,0)

0

(0,0)

0

(0,0)

0

(0,0)

0

(0,0)

9

(4,7)

Кістозно-солідна

0

(0,0)

0

(0,0)

7

(46,7)

0

(0,0)

6

(31,6)

3

(30,0)

0

(0,0)

0

(0,0)

0

(0,0)

0

(0,0)

0

(0,0)

0

(0,0)

0

(0,0)

0

(0,0)

16

(8,4)

Показники діагностичної ефективності комплекс­ ного УЗД при рецидивах СМТ наведені в табл. 6. Чутливість методу була найнижчою при новоутво­ реннях розміром до 2,0 см (88,2%). Загальна точність УЗД при невеликих та повторних рецидивах дещо по­ ступалася такій при більших за розміром первинних рецидивах ПМТ (на 1,6–2,1%).

Таблиця 6 Діагностична ефективність УЗД при рецидивах ПМТ

Рецидиви ПМТ,

n = 191

Результати УЗД*

Діагностична ефективність (%)

ІП

ІН

ХП

ХН

Точність

Чутливість

Специфічність

Первинні

90

91

4

6

94,8

93,7

95,8

Повторні

89

89

7

6

93,2

93,6

92,7

< 2 см

60

119

4

8

93,7

88,2

92,2

> 2 см

118

65

3

5

95,8

95,9

95,6

*ІП — істинно позитивні, ІН — істинно негативні; ХП — хибно позитивні, ХН — хибно негативні.

Усі помилкові висновки були пов’язані з диференційною діагностикою рецидивів СМТ та осередкового фіброзу м’яких тканин, особливо коли останній мав чіткі межі, відносно правильну,

наближену до округлої форму й ознаки внутрішніх судин.

ВИсНОВКИ

 1. Несприятливими прогностичними критеріями виникнення рецидивів ПМТ є: розмір первинного но­ воутворенняпонад 5,0 см(90,8%), нечіткімежі(74,3%) та високий ступінь його васкуляризації (68,8%).

 2. Рецидивам ПМТ притаманні: гомогенна та негомогенна солідна структура (86,9%); зни­ жена ехогенність (71,2%); низька та помірна васкуляризація (92,1%). На відміну від первинних пухлин, вони частіше бувають солітарними (63,4%), овальними (60,2%), чітко обмеженими псевдокап­ сулою (88,5%).

ЛІтЕРАтуРА

 1. Протопопов АО, Шабелянський ВБ, Андрусенко ОП та ін. Досвід радикального лікування сарком м’яких тканин. Укр радіол журн 2001; 9 (вип 4): 390–3.

 2. Милов ВЕ. Лечение больных с рецидивами злокаче­ ственной фиброзной гистиоцитомы мягких тканей конеч­ ностей и туловища. ІІІ съезд онкологов и радиологов СНГ: Материалы съезда. Минск, 2004; ч 2: 279.

 3. Спасская ПА, Максимова НА. Случай десмоидной опу­ холи. Вестн рентгенологии 1973; (6): 92–5.

 4. Колосов АЕ. Абдоминальные и экстраабдоминальные десмоиды. Вопр онкологии 1971; 17 (6): 3–9.

 5. Карапетян РМ. К клинике и диагностике десмоидов. Вопр онкологии 1973; 19 (2): 69–74.

 6. Ковалев АИ, Залуцкий ИВ, Фрадкин СЗ. Экстраабдоми­ нальные десмоиды грудной стенки. ІІІ съезд онкологов и ра­ диологов СНГ: Материалы съезда. Минск, 2004; ч 2: 276–7.

 7. Ермакова ГВ, Емельянова ЛН, Сташук ГА и др. Случай экстраабдоминального десмоида. Вестн рентгенол и радиол 2002; (5): 50–3.

 8. Choi H, Varma DG, Fornage BD, et al. Soft­tissue sarcoma: imaging vs Sonography for detection of local recurrence after surgery. A J R 1991; 57 (2): 353–8, 9–223.

 9. Garant M, Sarazin L, Cho KH, Chem RK. Soft­tissue recurrence of osteosarcoma — ultrasound findings. Canad Assotiat Radiol J 1995; 46 (4): 305–7.

 10. Pino G, Conzi GF, Murolo C, et al. Sonographic evaluation of local recurrences of soft­tissue sarcomas. J Ultrasound Med 1993; 12 (1): 23–6.

 11. Зайцев АН, Белякова МА. Методические аспекты вы­ явления рецидивных опухолей мягких тканей при эхографии. 4­й съезд Российской Ассоциации специалистов ультразвуко­ вой диагностики в медицине: Тез докл. Москва, 2003: 168.

 12. Головко ТС, Медведєв ВЄ, Дикан ІМ, Тарасова ТО. Можливості комплексної ехографії в діагностиці злоякісних пухлин трубчастих кісток. Променева діагн, променева тер 2002; (2): 68–71.

 13. Martinoli C, Derchi LE, Soldiati L, et al. Color Doppler sonography of salivary glands. Am J Roentgen 1994; 163 (4): 933–41.


Без коментарів » Додати коментар