MICROENVIRONMENT OF TUMOR CELLS AS A SOURCE OF MODIFIERS OF EPITHELIAL-MESENCHYMAL TRANSITION AND TARGET FOR PERSONALIZED ANTICANCER THERAPY

Kudryavets Yu.I., Bezdieniezhnykh N.O., Semesyuk N.I., Zhylchuk A.V., Lykhova O.O., Kovalova O.A., Vorontsova A.L., Zhylchuk V.E., Hlyanko M.V., Zhylchuk Yu.V., Kocherha R.A.No comments » Add comment