ДО 50-РІЧЧЯ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА ЖУРНАЛУ ОНКОЛОГИЯ АКАДЕМІКА НАН УКРАЇНИ ВАСИЛЯ ФЕДОРОВИЧА ЧЕХУНА

Редакційні колегії та редакційні ради журналів «Experimental oncology» і «Онкология», колектив видавництва «МОРІОН» щиро вітають Василя Федоровича з ювілеєм і бажають здоров’я, щастя, довгих років творчої науково-педагогічної діяльності.


В.Ф. Чехун народився 15 листопада 1956 р. у селі Трос тинка Васильківського району Київської області. Після закінчення у 1980 р. лікувального факультету Київського медичного інституту ім. О.О. Богомольця МОЗ України був направлений на наукову роботу до Інституту проблем онкології АН України (нині Інститут експерименталь ної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавець кого НАН України), де пройшов шлях від молодого нау ковця до директора установи. Очолює інститут з 1996 р. У 1985 р. захистив кандидатську, у 1994 р. — докторську дисертацію. В 1997 р. йому присуджено звання професо ра, а у 2000 р. — ювіляр обраний членомкореспонден том НАН України, у 2006 р. — дійсним членом академії НАН України. Пройшов стажування у провідних науко вих центрах Австрії, США та Ізраїлю.

В.Ф. Чехуну притаманні глибока ерудиція, вміння зна ходити оригінальні напрями досліджень на стику різних дисциплін. Основним напрямком його наукової діяль ності є вивчення молекулярних механізмів формування резистентності до лікарських засобів, систематизація ме тодів прогнозування індивідуального перебігу злоякісного процесу та оптимізація протипухлинної терапії. В.Ф. Че хун уперше встановив та експериментально довів, що ко ординаційні сполуки платини, крім генетичних, запус кають ряд епігенетичних механізмів, які визначають їх лікувальний і токсичний ефект. За результатами дослід жень з’ясована роль структурнофункціонального стану плазматичних мембран нормальних і трансформованих (чутливих та резистентних) клітин у реалізації біологіч них ефектів цитостатиків. З’ясовані відмінності чутливих

та резистентних клітин у ключових ланках ряду каскадів сигнальної трансдукції та індукції апоптозу. Запропоно вано панелі моноклональних антитіл для прогнозу пере бігу хвороби та оцінки ефективності терапії. Розроблена технологія корекції фармакокінетики та фармакодинамі­ ки цитостатиків шляхом застосування специфічних сор бентів та індукторів активності ферментів мікросомально го окислення. Визначено механізми участі імунної системи у подоланні резистентності до лікарських засобів.

Академік В.Ф. Чехун — автор понад 280 наукових праць, у тому числі 17 патентів на винаходи та 7 моно графій, серед яких «Система интерлейкинов и рак», «Ци тостатическая терапия злокачественных новообразова ний», «Опухоли молочной железы», «Иммунология зло качественного роста» — це ґрунтовний внесок у розвиток вітчизняної онкологічної науки.

Заслуговує поваги його педагогічна діяльність на біо логічному факультеті Київського національного універ ситету ім. Тараса Шевченка, яка сприяє формуванню су часного наукового світогляду студентів. Під керівництвом В.Ф. Чехуна підготовлений і захищений ряд докторських і кандидатських дисертацій, ним сформована наукова школа «Молекулярні основи та медикобіологічні про блеми фармакорезистентності».

З 1996 р. Василь Федорович — головний редактор між народного наукового журналу «Experimental oncology», з 1999 р. — науковопрактичного журналу «Онкология»; член редколегії ряду міжнародних журналів, у тому числі

«Journal of Experimental & Clinical Cancer Research».

Науковопедагогічну працю ювіляр успішно поєднує з науковоорганізаційною діяльністю. Член бюро Відділен ня молекулярної біології, біохімії, експериментальної та клінічної фізіології НАН України, член Комітету з держав них премій України у галузі науки і техніки, член Правлін ня ESMO, Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.155.01 із спеціальності «онкологія», Голова наукової ради з про блеми «Злоякісні новоутворення» НАН України, ініціа тор численних вітчизняних і міжнародних науковопрак тичних конференцій, симпозіумів та з’їздів — це далеко не повний перелік різнобічних аспектів його діяльності. За вагомий вклад у розвиток науки Василю Федоровичу вручено Почесну грамоту Верховної Ради України (2004), присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і тех ніки України» (2005); його також відзначено медаллю «Не залежність України» Міжнародної Президії рейтингу «Зо лота фортуна» (2006) та медаллю Свободи від Біографічної Асоціації Сполучених Штатів Америки (2006).

Яскрава особистість, надзвичайно працьовита, доброзичлива і ерудована людина з великим науковим досві­дом і потенціалом, Василь Федорович Чехун гідно пред­ставляє Україну у світовій науковій спільноті.


Без коментарів » Додати коментар