Комплексна реабілітація хворих на рак шийки матки після комбінованого лікування

Бугайцов С.Г., Тюєва Н.В., Щербина Г.Б.


Як свідчать статистичні дані, серед хворих на рак шийки матки (РШМ), які отримують радикальне лі­

кування, питома вага жінок репродуктивного віку ста­ новить 70–75%. Крім проблем, що пов’язані безпосе­редньо зі спеціальним лікуванням, негативнонаїхстан впливає хірургічна або променева кастрація. Всевище­ зазаначене зумовлює актуальність проблеми реабіліта­ ції даної категорії пацієнток.

Метадослідження. Зниження частоти проявів пост­ кастраційного синдрому та ускладнень спеціальної те­ рапії, у тому числі урогенітальних розладів, у хворих на РШМ, які отримали радикальне лікування.

Об’єктіметоди. Простежено перебіг після операцій­ ного періоду, стан нижніх відділів сечостатевої систе­ ми та мікробіоценоз піхви (МБЦ) після комбіновано­ голікуванняу 72 хворихна РШМІБ–ІІАстадії. Відсут­ність прогностично несприятливих факторів дозволила намв 48 випадках після лікування призначити пацієнт­кам замісну гормонотерапію(ЗГТ) препаратамилівіал, фемостон, естрожель, овестин (враховуючи вік, супут­ ню патологію, скарги). Крім того, 18 жінок отримува­ ли комплексне лікування за розробленою нами схе­ мою, на яку отримано патент України. Схема перед­ бачає циклічне місцеве вживання високоадгезивних лактобактерій з високою антагоністичною активністю (лактобактеринацидофільний«Наріне») у вигляді вод­ної суспензії разовою дозою 5 млрд мікробних одиниць водночас із ЗГТ.

Результати. Після ЗГТпротягом 3–9 місвідбувалась регресія вегетоневротичних проявів, але у чверті пацієн­ток зберігались уродинамічні порушення,у половини — диспареунія, неприємні виділення зпіхви. У 66% жінок після курсу ЗГТ виявлені змішані аеробно­анаеробні асоціації, лактобацили — лише у 42% випадків у титрі 4,4 ± 0,31 логарифмуколонієутворюючих одиниць умл (lgКУО/мл). Відомо, що такий тип колонізації створює передумови для хронічних запальних процесів піхви, висхідного інфікування сечовивідних шляхів.

Після комплексної терапії відзначено більшобмеже­ нийспектрмікрофлори, переважною формою мікроб­ного обсіменіння були аеробні монокультури, анаеро­бивиявляли достовірнорідше, при цьому концентрація їх не перевищувала 3,2 ± 0,31 lgКУО/мл. Лактобацили виділеніу 93% випадківутитрі 6,1 ± 0,31 lgКУО/мл, що вірогідно перевищує аналогічні показники після кур­ су ЗГТ. Нормалізація МБЦ супроводжувалась клініч­ нимодужанням, відсутністю урогенітальних порушень у 100% випадків.

Висновки.Таким чином розроблена схема комплекс­ної реабілітації хворих на РШМ після комбінованого лікування дозволяє вирішити ряд питань: досягтирегресії симптомів гормонального дефіциту, знизитичастотуза­ пальних захворювань сечостатевих органів. Отримані результати відповідають завданням сучасної онкології, що полягають не лише в ефективній ерадикації пухли­ ни, а й у максимальному збереженні якості життя па­ цієнтів зі злоякісними новоутвореннями.


Без коментарів » Додати коментар