АКАДЕМІКУ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ, ГЕРОЮ УКРАЇНИ Г.В. БОНДАРЮ — 80 РОКІВ

22 квітня 2012 року виповнилося 80 років із дня народження Заслуженого діяча науки України, засновника школи онкологів Донеччини, генерального директора Донецького обласного протипухлинного центру, завідувача кафедри онкології Донецького медичного інституту, Героя України, академіка Академії медичних наук України, доктора медичних наук, професора Григорія Васильовича Бондаря. Редакційна колегія журналу «Онкологія» щиро вітає Григорія Васильовича з ювілеєм, зичить йому міцного здоров’я, творчого натхнення, втілення в життя всіх ідей і починань, подальших успіхів на шляху розвитку онкологічної науки.


Григорій Васильович народився 22 квітня 1932 р. у с. Іскра Великоновосілківського району Донецької області. У 1951 р. вступив до Сталінського (нині Донецький) медичного інституту. Старанно навчався й серйозно захоплювався хірургією: асистував на операціях, практичні знання здобував на нічних чергуваннях, експериментував у віварії. У 1957 р. після інституту Григорій Васильович отримав призначення в обласну клінічну лікарню, а вже через 2 роки став завідувачем хірургічного відділення.

Педагогічну діяльність Г.В. Бондар почав у 1962 р. з посади асистента кафедри загальної хірургії і через 5 років захистив кандидатську дисертацію, присвячену одній з найскладніших проблем хірургії — створенню штучного сечового міхура з прямої кишки. З 1967 р. Григорій Васильович працює доцентом на кафедрі хірургічних хвороб стоматологічного факультету, а з 1968 р. — завідувачем курсу онкології Донецького медичного інституту. За ці роки відбулося його остаточне становлення як вдумливого спеціаліста в галузі клінічної онкології, віртуозного хірурга, неординарного вченого-новатора, ерудованого педагога, блискучого організатора. Понад 30 років тому, в 1975 р., Г.В. Бондар організовує в Донецькому медичному інституті кафедру онкології, якою керує донині. Сьогодні це — опорна кафедра Міністерства охорони здоров’я України, яка знаходиться на базі Донецького обласного протипухлинного центру, генеральним директором якого є Г.В. Бондар. За 50 років, відданих онкології, Г.В. Бондар став засновником авторитетної не тільки в нашій країні, але й далеко за її межами наукової школи, основними напрямками діяльності якої є хірургічне, комбіноване і комплексне лікування пухлин молочної залози, шлунка, кишечнику та сечового міхура. З безпосередньою участю професора Г.В. Бондаря розроблено та впроваджено в лікувальних закладах України та країн СНД нові методи лікування хворих зі злоякісними новоутвореннями згаданих локалізацій. Серед них: неоад’ювантне хіміопроменеве лікування раку прямої кишки — сполучення двох етапів променевої терапії з ендолімфатичними курсами фторурацилу, пластичне заміщення сечового міхура після цистектомії, первинно-відновні сфінктерозберігаючі операції при захворюванні на рак прямої кишки; моделювання функції пілоричного жому при дистальній резекції шлунка і гастректомії; відновлення газового міхура і ротація кукси шлунка при проксимальній резекції; мастектомія та розшарування великого грудного м’яза для розширення доступу до підключичних лімфовузлів; внутрішньоартеріальна хіміотерапія при захворюванні на рак шлунка, печінки, прямої кишки, молочної залози. Розроблені методи лікування раку шлунка і прямої кишки забезпечують відновлення соціального статусу хворого.

Багато уваги приділяє ювіляр формуванню наукового світогляду студентської молоді, вихованню молодого покоління лікарів-онкологів, підготовці висококваліфікованих спеціалістів. Під його керівництвом захищено 12 докторських і 30 кандидатських дисертацій. Г.В. Бондар — автор понад 800 наукових праць, у тому числі 14 монографій, 250 винаходів.

Науково-педагогічна, лікарська та громадська діяльність Г.В. Бондаря високо оцінена як в Україні, так і в світі. Він є Героєм України (з врученням ордена Держави, 2002), Лауреатом Державної премії у галузі науки і техніки, заслуженим діячем науки (1983). Нагороджений орденом «Знак пошани», орденом Президента України «За заслуги» I, ІІ і ІІІ ступенів, Грамотами Президії Верховної Ради України, нагрудними знаками «Відмінник охорони здоров’я», «За відмінні успіхи в освіті», Золотою медаллю «За наукові досягнення Національної академії наук України». У 1998 р. нагороджений дипломом Європарламенту за розробку нових методів лі- кування пухлин черевної порожнини.

Г.В. Бондар є заступником голови Українського товариства онкологів, головою обласного товариства онкологів, головним редактором науково-практичного журналу «Новоутворення», членом редколегій наукових журналів «Онкологія» і «Хірургія України». Ювіляр займає активну громадську позицію, багато виступаючи на сторінках газет і журналів, висвітлюючи питання профілактики, діагностики та лікування хворих зі злоякісними новоутвореннями, розвитку вітчизняної онкології.

Сьогодні Григорій Васильович повний невичерпної енергії, творчих сил. Його високий професіоналізм і працелюбність створюють впевнену перспективу на шляху до вирішення найскладніших проблем сучасної онкології.

ТРЕБОВАНИЯ К АВТОРАМ

В журнал «Онкология» (приложение к журналу

«Experimental oncology» («Экспериментальная онкология») входит в перечень специальных изданий, утвержденный Постановлением президиума ВАК Украины №1-05/5 от 31.05.2011 г.; Бюл/Зак Украины, 2011; (11: 6) направляются работы, не опубликованные ранее и не находящиеся на рассмотрении к публикации в других издательских структурах. Ответственность за достоверность информации и оригинальность представленных материалов возлагается на авторов. В процессе редактирования работ редакция сохраняет за собой право изменять стиль, но не содержание статей. Работы, оформленные без соблюдения требований редакции, не регистрируются. В первую очередь (при прочих равных условиях) публикуются работы авторов — подписчиков журнала.

Отказ от публикации может не сопровождаться разъяснением его причины и не может считаться отрицательным выводом о научной и практической ценности работы. Направленные в редакцию работы не возвращаются. После публикации все авторские права принадлежат редакции.

В работах, которые содержат результаты клинических испытаний лекарственных препаратов (включая использование зарегистрированных препаратов иным способом в сравнении с зарегистрированной лекарственной формой, а также по незарегистрированным (новым) показаниям), в разделе ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ должны быть приведены данные о разрешении на клинические испытания согласно

«Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань» (Приказ МЗ Украины от 13.02.2006 г. № 66).

Основные характеристики онкоэпидемиологиче-

ского процесса в Украине (заболеваемость, смертность от злокачественных новообразований; показатели деятельности онкологической службы) должны быть приведены в соответствии с последним (на момент подачи статьи) выпуском Бюллетеня Национального канцерреестра Украины и включены в раздел ЛИТЕРАТУРА. Рукопись может быть написана на украинском или русском языке и должна сопровождаться 6–8 ключевыми словами и резюме (150–200 слов), изложенными на двух языках (русском или украинском и английском). В резюме необходимо четко отразить цель, объект и методы исследования, основные результаты и выводы. Следует обязательно указать полное название организации(й), где была выполнена работа, фамилии и инициалы всех авторов. Рукопись представляется в двух экземплярах, отпечатанная с одной стороны листа через два интервала с отступом от левого

края на 4 см на бумаге формата А4.

Оригинальные и проблемные работы должны быть четко структурированы и разбиты на секции с заголовками: введение; объект и методы исследования; результаты; обсуждение; выводы; выражение признательности; литература. Следует также указать адрес, телефон, факс и e-mail автора, которому будет направляться корреспонденция.

Электронная рукопись предоставляется с обязательным указанием использованного текстового редактора. Не следует разбивать статью на отдельные файлы. Не рекомендуется переносить слова в тек-

стовом редакторе. Знаки, не доступные Вашему текстовому редактору (греческие буквы, математические формулы и т. п.), не следует писать от руки, их необходимо обозначить унифицированным кодом (например альфа, @,


Без коментарів » Додати коментар