ПРО РОБОТУ ПРОБЛЕМНОЇ КОМІСІЇ «ОНКОЛОГІЯ» МОЗ ТА НАМН УКРАЇНИ


Засідання Проблемної комісії (ПК) «Онкологія» МОЗ та НАМН України спільно з нарадою завідувачів кафедр онкології ВМНЗ відбулося 16 березня 2012 р. в рамках Всеукраїнської науково-практичної конференції «Роль сучасних методів діагностики онкологічних захворювань в персоніфікації лікування», яку проводив Івано-Франківський національний медичний університет у м. Яремче Івано-Франківської області.

На засіданні розглянуто планування 1 докторської та 5 кандидатських дисертацій за спеціальністю «Онкологія» — 14.01.07 (медичні науки). Відповідно до регламенту розгляду матеріалів планування докторських дисертацій на засідання був запрошений здобувач, який представив матеріали роботи, що планується, і відповів на численні запитання присутніх. За результатами обговорення та з урахуванням позитивних висновків експертної рецензії було прийнято рішення рекомендувати до затвердження матеріали планування докторської дисертаційної роботи на тему: «Молекулярні та структурно-функціональні особливості паранеопластичного синдрому при раку легені», здобувач — докторант кафедри променевої діагностики, променевої терапії та онкології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, к.мед.н. С.А. Лисенко, науковий консультант — завідувач науково-дослідного клініко-хірургічного відділу Національного інституту раку (НІР), д.мед.н., проф. С.І. Кіркілевський. Крім того, на засіданні рекомендовано до затвердження матеріали планування 5 кандидатських дисертацій, на які було отримано остаточні позитив-

ні висновки експертного рецензування:

  1. «Комбіноване лікування хворих на рак нижньоампулярного відділу прямої кишки ІІ–ІІІ стадії із застосуванням неоад’ювантної дрібнофракційної променевої терапії», здобувач — очний аспірант науково-дослідного відділення пухлин органів черевної порожнини та заочеревинного простору НІР А.П. Безносенко, науковий керівник — директор НІР, завідувач науково-дослідного відділення пухлин органів черевної порожнини та заочеревинного простору, д.мед.н., проф. І.Б. Щепотін; термін виконання: 2012–2014 рр.;
  2. «Оптимізація лікування хворих на рак шлунка з урахуванням імуногістохімічного статусу пухлини», здобувач — заочний аспірант кафедри онкології Запорізького державного медичного університету (ЗДМУ), асистент — О.М. Левик, науковий керівник — завідувач кафедри онкології ЗДМУ, д.мед.н., проф. А.І. Шевченко; термін виконання: 2012–2014 рр.;
  3. «Шляхи покращення безпосередніх і віддалених результатів комбінованого лікування недрібно-

   клітинного раку легені», здобувач — здобувач кафедри онкології ДУ «Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського», лікар хірург-онколог Кримської республіканської установи «Онкологічний клінічний диспансер» Ю.В. Лук’янов, науковий керівник — проф. кафедри онкології Донецького національного медичного університету ім. М. Горького, д.мед.н., проф. О.Ю. Попович; термін виконання: 2012–2014 рр.;

  4. «Вдосконалення скринінгу раку молочної залози в умовах Закарпатської області», здобувач — аспірант кафедри онкології з курсами радіаційної медицини та реаніматології медичного факультету Ужгородського національного університету (УжНУ) О.М. Одошевська, науковий керівник — завідувач кафедри онкології з курсами радіаційної медицини та реаніматології медичного факультету УжНУ, д.мед.н., проф. А.В. Русин; термін виконання: 2011–2013 рр.;
  5. «Обґрунтування застосування гормональної терапії в комплексному лікуванні хворих на рак яєчника», здобувач — очний аспірант науково-дослідного відділення онкогінекології НІР Ю.Г. Ткаля, науковий керівник — завідувач науково-дослідного відділення онкогінекології НІР, д.мед.н., проф. Л.І. Воробйова; термін виконання: 2012–2014 рр.

Наступним питанням порядку денного засідання був розгляд матеріалів 16 нововведень, що пропонуються до включення у «Галузевий реєстр нововведень-2012», установою-розробником яких є НІР. За результатами обговорення прийнято рішення рекомендувати до включення у «Галузевий реєстр нововведень-2012» наступні нововведення:

 1. «Методика хірургічного лікування хворих на рак дистального відділу прямої кишки» (розробники: І.Б. Щепотін, О.О. Колеснік, В.В. Приймак, С.Б. Балабушко);
 2. «Методика профілактики гнійно-септичних ускладнень після хірургічного лікування хворих на рак дистального відділу прямої кишки» (розробники: І.Б. Щепотін, О.О. Колеснік, В.В. Приймак, С.Б. Балабушко);
 3. «Методика оперативного доступу до сигмоподібної та прямої кишок» (розробники: І.Б. Щепотін, О.О. Колеснік, В.В. Приймак, А.В. Лукашенко, Р.Р. Хворостовський, В.В. Кікоть, В.І. Дорожинський, В.В. Шептицький, Д.Є. Махмудов);
 4. «Методика визначення молекулярно-генетичного маркера прогнозування перебігу захворювання у хворих на лімфому Ходжкіна» (розробники: Н.М. Храновська, І.А. Крячок, Н.М. Свергун, І.Б. Тіторенко, О.І. Новосад, В.К. Позур, В.В. Сітько, О.В. Скачкова);
 5. «Методика визначення перебігу захворювання у хворих на ранні стадії лімфоми Ходжкіна групи низького ступеня ризику» (розробники: І.А. Крячок, А.В. Мартинчик, О.І. Новосад, І.Б. Тіторенко, Н.М. Храновська, Н.М. Свергун);
 6. «Методика цитогенетичної діагностики передраку та раку шийки матки» (розробники: Л.С. Болгова, Т.М. Туганова, О.І. Алексєєнко);
 7. «Методика комплексного лікування хворих на рак грудної залози» (розробники: І.І. Смоланка, В.Е. Орел, І.В. Досенко, О.Ф. Лигирда, В.О. Черниш, А.Д. Лобода);
 8. «Методика лікування хворих на місцево-поширений рак молочної залози» (розробники: І.І. Смоланка, В.С. Іванкова, С.Ю. Скляр, О.М. Іванкова);
 9. «Методика зупинки кровотечі у хворих на рак сечового міхура» (розробники: О.Г. Югрінов, Е.О. Стаховський, Б.Т. Кіндратишин, О.А. Супруненко, О.М. Новак, О.Е. Стаховський, Ю.В. Вітрук);
 10. «Методика лікування хворих на інвазивний рак сечового міхура» (розробники: Е.О. Стаховський, Ю.В. Вітрук, О.А. Войленко, О.І. Яцина);
 11. «Методика оцінки ефективності поліхіміотерапії у хворих на рак сечового міхура» (розробники: Е.О. Стаховський, Я.Б. Блюм, О.І. Яцина, Ю.В. Ві- трук, О.А. Войленко, А.І. Ємець, Я.О. Шеремет, С.В. Вернигорський);
 12. «Методика прогнозування перебігу захворювання у хворих на рак шийки матки» (розробники: Л.І. Воробйова, І.В. Гончарук, Н.Ю. Лук’янова, В.Ф. Чехун);
 13. «Методика лікування маткових кровотеч у хворих низького ризику із трофобластичними пухлинами шийки матки» (розробники: Н.П. Ціп, Л.І. Воробйова, О.Г. Югрінов, В.С. Свінціцький, О.В. Турчак, Б.Т. Кіндратишин, С.В. Неспрядько, Н.Ф. Лигирда);
 14. «Методика лікування хворих на рак внутрішньогрудного відділу стравоходу» (розробники: О.Г. Югрінов, С.І. Кіркілевський, О.А. Супруненко, Ю.М. Кондрацький, О.М. Новак, Б.Т. Кіндратишин);
 15. «Методика імунотерапії хворих на рак легені» (розробники: Н.М. Храновська, О.М. Скачкова, В.В. Ситько, В.Л. Ганул, А.В. Ганул, В.М. Совенко, В.Е. Орел);
 16. «Методика розробки індикаторів якості надання медичної допомоги хворим онкологічного профілю в Україні» (розробники: А.В. Гайсенко, Ю.Й. Михайлович, А.В. Журбенко).

Крім того, обговорено і затверджено до видання 3 інформаційних листи, на які було отримано позитивні незалежні рецензії, а саме:

 1. «Комбіноване лікування хворих на рак прямої кишки із застосуванням передопераційної променевої терапії» (установа-розробник — НІР, автори: д.мед.н., проф. І.Б. Щепотін, д.мед.н. О.О. Колеснік, д.мед.н., проф. В.С. Іванкова, к.мед.н. В.В. Приймак, А.П. Безносенко, Д.Е. Махмудов, С.Б. Балабушко);
 2. «Шляхи вдосконалення медикаментозної терапії хворих на рак прямої кишки з метастазами в печінку»

  (установи-розробники: Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Рівненський обласний онкологічний диспансер; автори: акад. НАН України, д.мед.н., проф. В.Ф. Чехун, д.мед.н. В.Є. Жильчук, лікар вищої категорії Г.І. Максим’як, д.б.н. Ю.Й. Кудрявець, д.б.н., проф. А.Л. Воронцова, к.б.н. Н.О. Бездєнєжних);

 3. «Колонієстимулюючий фактор та фактор некрозу пухлин в сироватці крові та пунктатах кісткового мозку хворих на рак молочної залози як прогностичні маркери перебігу пухлинного процесу» (установи-розробники: Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Рівненський обласний онкологічний диспансер; автори: д.б.н., проф. А.Л. Воронцова, д.б.н. Ю.Й. Кудрявець, д.мед.н. В.Є. Жильчук, к.б.н. Н.О. Бездєнєжних, Н.І. Семесюк, А.В. Жильчук, О.О. Лихова).

Чергове засідання ПК «Онкологія» МОЗ та НАМН України спільно з нарадою завідувачів кафедр онкології ВМНЗ відбулося 27 квітня 2012 р. під час проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання онкології в Донбасі» на базі Донецького протипухлинного обласного центру в м. Святогірськ.

На засіданні розглянуто планування 1 докторської та 7 кандидатських дисертацій за спеціальністю «Онкологія» — 14.01.07 (медичні науки). Відповідно до регламенту розгляду матеріалів планування докторських дисертацій на засідання запрошено здобувача, який представив матеріали роботи, що планується, і відповів на численні запитання присутніх. За результатами обговорення та з урахуванням позитивних висновків експертної рецензії було прийнято рішення рекомендувати до затвердження матеріали планування докторської дисертаційної роботи на тему: «Рак і передракові стани товстої кишки, асоційовані з неспецифічним виразковим колітом і хворобою Крона», здобувач — доцент кафедри загальної хірургії і хірургічних хвороб стоматологічного факультету Донецького національного медичного університету (ДонНМУ) ім. М. Горького, к.мед.н. Г.Є. Полунін, науковий консультант — проф. кафедри онкології ДонНМУ ім. М. Горького, д.мед.н. проф. І.Є. Сєдаков.

Крім цього, до затвердження рекомендовано матеріали планування 7 кандидатських дисертацій, на які було отримано остаточні позитивні висновки експертного рецензування, а саме:

 1. «Удосконалити тактику лікування хворих на лімфому Ходжкіна проміжної групи ризику», здобувач — аспірант без відриву від виробництва НІР, лі- кар-гематолог гематологічного відділення Кримської республіканської установи «Онкологічний клінічний диспансер» А.А. Амдієв, науковий керівник — завідувач науково-дослідного відділу консервативних методів лікування НІР, д.мед.н. І.А. Крячок; термін виконання: 2011–2013 рр.;
 2. «Неоад’ювантна хіміопроменева терапія низькодиференційованого раку щитоподібної залози»,

  здобувач — лікар-хірург Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О.І. Мєщанінова А.Р. Васько, науковий керівник — завідувач кафедри онкологічної хі- рургії Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України, д.мед.н., проф. Ю.О. Вінник; термін виконання: 2012–2014 рр.;

 3. «Можливості застосування ендолімфатичної поліхіміотерапії в лікуванні хворих на дрібноклі- тинний рак легені», здобувач — лікар-онколог онкохіміотерапевтичного відділення ККЛПУ «Донецький обласний протипухлинний центр» П.В. Лифар, науковий керівник — проф. кафедри онкології ДонНМУ ім. М. Горького, д.мед.н., проф. О.Ю. Попович; термін виконання: 2012–2015 рр.;
 4. «Прогностичні фактори виникнення рецидивів раку молочної залози після хірургічного лікування», здобувач — асистент кафедри онкології та медичної радіології ФПДО Львівського національного медичного університету (ЛНМУ) імені Данила Галицького Ю.Я. Присташ, науковий керівник — завідувач кафедри онкології та медичної радіології ФПДО ЛНМУ імені Данила Галицького, д.мед.н., проф. Т.Г. Фецич; термін виконання: 2012–2015 рр.;
 5. «Кріодеструкція з локальною СВЧ-гіпертермією в комплексному лікуванні злоякісних епітеліальних пухлин голови і шиї», здобувач — аспірант кафедри онкології Національної медичної академії післядипломної освіти (НМАПО) ім. П.Л. Шупика МОЗ України Самедов Вьюсал Хормет огли, науковий керівник — проф. кафедри онкології НМАПО ім. П.Л. Шупика, д.мед.н., проф. В.Д. Захаричев; термін виконання: 2011–2014 рр.;
 6. «Вплив куріння на ефективність лікування хворих на недрібноклітинний рак легені», здобувач — лікар хірург-онколог Дніпропетровського міського онкоторакального центру КЗ «Міська багатопрофільна клінічна лікарня № 4» Д.Г. Шкарупа, науковий керівник — завідувач кафедри онкології і медичної радіології ДЗ«Дніпропетровська медична академія» (ДМА), д.мед.н., проф. І.М. Бондаренко; термін виконання: 2012–2014 рр.;
 7. «Роль молекулярних підтипів пухлини при формуванні персоніфікованих підходів до лікування метастатичного раку молочної залози», здобувач — аспірант кафедри онкології і медичної радіології ДМА Ель Хажж Мохаммад Хашем, науковий керівник — завідувач кафедри онкології і медичної радіології ДМА, д.мед.н., проф. І.М. Бондаренко; термін виконання: 2011–2013 рр.

Без коментарів » Додати коментар