ПРОБЛЕМНА КОМІСІЯ МОЗ ТА НАМН УКРАЇНИ «ОНКОЛОГІЯ»


ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

У цьому номері журналу ми започатковуємо нову сторінку — «Про роботу Проблемної комісії МОЗ та НАМН України «Онкологія». Ми будемо надавати звіти про засідання Проблемної комісії, її рішення та пропозиції. На нашу думку, такі публікації стануть підґрунтям для підвищення ефективності та координації наукових досліджень з фундаментальної та прикладної онкології, створять єдиний інформаційний простір для онкологів, що працюють в установах і організаціях різного підпорядкування.

Згідно зі спільним Наказом МОЗ та НАМН України від 11.03.2010 р. № 219/12 «Про Проблемні комі- сії МОЗ та АМН України» затверджено перелік проблемних комісій та їх голів і Положення про Проблемні комісії МОЗ та АМН України. Головою Проблемної комісії «Онкологія» призначено академіка НАН України, професора, д.мед.н. В.Ф. Чехуна (за згодою). Персональний склад Проблемних комісій МОЗ та НАМН України спільно затверджено МОЗ та НАМН України 26.05.2010 р.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОБЛЕМНІ КОМІСІЇ МОЗ ТА АМН УКРАЇНИ

(Затверджено Наказом МОЗ та АМН України від 11.03.2010 р. № 219/12)

 1. Загальні положення

  1. Проблемна комісія МОЗ та АМН України (далі — ПК) є постійно діючим органом, що здійснює прогнозування, наукову оцінку, координацію наукових досліджень та підготовки наукових і науковопедагогічних кадрів із пріоритетних напрямів медичних досліджень.

  2. Діяльність ПК координується Вченою медичною радою МОЗ та науковими радами при Президії АМН України.

   Вчена медична рада МОЗ України заслуховує діяльність окремих ПК, вносить відповідні пропозиції Міністру охорони здоров̓я.

  3. Рішення ПК враховуються при розробці відповідних нормативних документів МОЗ та АМН України.

  4. Звіти про діяльність ПК подаються щорічно до Вченої медичної ради МОЗ та Науковокоординаційного управління АМН України до 15 січня наступного року за звітним.

 2. Основні напрямки діяльності та функції ПК

  1. Участь у розробці державних, галузевих та регіональних науково-технічних програм з пріоритетних напрямків розвитку медичної науки та охорони здоров̓я.

  2. Оцінка сучасного стану наукових розробок, визначення пріоритетних напрямків наукових досліджень.

  3. Аналіз наукового кадрового потенціалу за відповідними напрямками, розробка рекомендацій щодо перспективної підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів.

  4. Розгляд та експертна оцінка тем докторських та кандидатських дисертаційних робіт на етапі їх планування.

  5. Участь у конкурсному відборі проектів наукових досліджень та розробок з актуальних напрямків розвитку галузі.

 3. Структура, порядок формування та функціонування ПК

  1. Голова ПК призначається наказом Міністра охорони здоров̓я та Президента АМН України.

  2. Голова ПК подає персональний склад ПК на затвердження заступнику Міністра охорони здоров̓я та віце-президенту Академії медичних наук України відповідно до їх функціональних обов̓язків.

  3. Склад ПК за поданням голови ПК оновлюється кожні 3 роки.

  4. Засідання ПК проводяться не рідше ніж 1 раз у квартал. Витрати на відрядження членів ПК здійснюються за місцем їх основної роботи.

  5. ПК має право:

 • отримувати необхідну інформацію від підрозділів та науково-дослідних установ МОЗ та АМН України, вищих медичних навчальних закладів МОЗ України відповідно до зазначених функцій ПК;

 • залучати у встановленому порядку до виконання основних напрямків діяльності та функцій працівників відповідних підрозділів МОЗ та АМН України;

 • користуватися інформацією, що стосується проведення конкурсів на пріоритетне фінансування наукових досліджень.

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД ПРОБЛЕМНОЇ КОМІСІЇ МОЗ ТА НАМН УКРАЇНИ «ОНКОЛОГІЯ»

Чехун Василь Федорович

— акад. НАН України, д.мед.н., проф., директор Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України — голова (03022, Київ, вул. Васильківська, 45; тел.: +38 (044) 259-01-83).

Бондар Григорій Васильович

— акад. НАМН України, д.мед.н., проф., генеральний директор Донецького протипухлинного центру, завідувач кафедрою онкології Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України — заступник голови (тел.: +38 (062) 222-58-09, +38 (062) 223-97-12).

Шепеленко Ірина Віталіївна

— к.біол.н., старший науковий співробітник відділу науково-методичного забезпечення інноваційної діяльності Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України — секретар (03022, Київ, вул. Васильківська, 45; тел.: +38 (044) 259-01-67).

Члени комісії.

Глузман Д.Ф.

— д.мед.н., проф., завідувач відділом імуноцитохімії та онкогематології Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України.

Жильчук В.Є

. — к.мед.н., завідувач відділенням колонопроктології Рівненського обласного онкологічного диспансеру.

Ковалев О.О.

— д.мед.н., проф., завідувач кафедрою онкології Запорізької медичної академії післядипломної освіти МОЗ України.

Розуменко В.Д.

— д.мед.н., проф., завідувач відділенням внутрішньомозкових пухлин ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України».

Сєдаков І.С.

— д.мед.н., проф., головний лікар Донецького протипухлинного центру, професор кафедри онкології Донецького національного медичного університету ім. М. Горького МОЗ України.

Сусак Я.М.

— д.мед.н., професор кафедри хірургічної стоматології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця МОЗ України.

Фецич Т.Г.

— д.мед.н., проф., завідувач кафедрою онкології та радіології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького МОЗ України.

Щепотін І.Б.


Без коментарів » Додати коментар