Комплексна реабілітація хворих на рак шийки матки після комбінованого лікування

Бугайцов С.Г.


Як свідчать статистичні дані, серед хворих на рак шийки матки (РШМ), які отримують радикальне лі­

кування, питома вага жінок репродуктивного віку ста­ новить 70–75%. Крім проблем, що пов’язані безпосе­редньо зі спеціальним лікуванням, негативнонаїхстан впливає хірургічна або променева кастрація. Всевище­ зазаначене зумовлює актуальність проблеми реабіліта­ ції даної категорії пацієнток.

Метадослідження. Зниження частоти проявів пост­ кастраційного синдрому та ускладнень спеціальної те­ рапії, у тому числі урогенітальних розладів, у хворих на РШМ, які отримали радикальне лікування.

Об’єктіметоди. Простежено перебіг після операцій­ ного періоду, стан нижніх відділів сечостатевої систе­ ми та мікробіоценоз піхви (МБЦ) після комбіновано­ голікуванняу 72 хворихна РШМІБ–ІІАстадії. Відсут­ність прогностично несприятливих факторів дозволила намв 48 випадках після лікування призначити пацієнт­кам замісну гормонотерапію(ЗГТ) препаратамилівіал, фемостон, естрожель, овестин (враховуючи вік, супут­ ню патологію, скарги). Крім того, 18 жінок отримува­ ли комплексне лікування за розробленою нами схе­ мою, на яку отримано патент України. Схема перед­ бачає циклічне місцеве вживання високоадгезивних лактобактерій з високою антагоністичною активністю (лактобактеринацидофільний«Наріне») у вигляді вод­ної суспензії разовою дозою 5 млрд мікробних одиниць водночас із ЗГТ.

Результати. Після ЗГТпротягом 3–9 місвідбувалась регресія вегетоневротичних проявів, але у чверті пацієн­ток зберігались уродинамічні порушення,у половини — диспареунія, неприємні виділення зпіхви. У 66% жінок після курсу ЗГТ виявлені змішані аеробно­анаеробні асоціації, лактобацили — лише у 42% випадків у титрі 4,4 ± 0,31 логарифмуколонієутворюючих одиниць умл (lgКУО/мл). Відомо, що такий тип колонізації створює передумови для хронічних запальних процесів піхви, висхідного інфікування сечовивідних шляхів.

Після комплексної терапії відзначено більшобмеже­ нийспектрмікрофлори, переважною формою мікроб­ного обсіменіння були аеробні монокультури, анаеро­бивиявляли достовірнорідше, при цьому концентрація їх не перевищувала 3,2 ± 0,31 lgКУО/мл. Лактобацили виділеніу 93% випадківутитрі 6,1 ± 0,31 lgКУО/мл, що вірогідно перевищує аналогічні показники після кур­ су ЗГТ. Нормалізація МБЦ супроводжувалась клініч­ нимодужанням, відсутністю урогенітальних порушень у 100% випадків.

Висновки.Таким чином розроблена схема комплекс­ної реабілітації хворих на РШМ після комбінованого лікування дозволяє вирішити ряд питань: досягтирегресії симптомів гормонального дефіциту, знизитичастотуза­ пальних захворювань сечостатевих органів. Отримані результати відповідають завданням сучасної онкології, що полягають не лише в ефективній ерадикації пухли­ ни, а й у максимальному збереженні якості життя па­ цієнтів зі злоякісними новоутвореннями.


Без комментариев » Добавить комментарий