Ключевое слово :   acute myeloid leukemia

ELECTROKINETIC CHARACTERISTICS OF LEUKEMIC CELLS
Authors:Yanish Yu.V. Zaletok S.P. Klenov О.О. Bentrad V.V. ... №22 1-2 2020 13
IDENTIFICATION OF LEUKEMIC STEM CELLS FOR TARGETED THERAPY OF PATIENTS WITH ACUTE MYELOID LEUKEMIA
Authors:Gluzman D.F. Sklyarenko L.М. Ivanovskaya T.S. Philchenkov A.A. ... №21 3 2019 43
PROGNOSTIC SIGNIFICANCE OF MONOSOMAL KARYOTYPE IN ADULT ACUTE MYELOID LEUKEMIA
Authors:Zotova O. Lukianova A. Valchuk M. Vanko I. ... №21 2 2019 179
FLUDARABIN CONSISTING PROTOCOLS IN CHEMOTHERAPY OF PATIENTS WITH RESISTANT FORMS OF ACUTE MIELOID LEUKEMIA
Authors:Perechrestenko T.P. Tretyak N.V. Goryainova O.V. Basova ... 2019-05-07 5
PROGNOSTIC VALUE OF CHROMOSOMAL ABNORMALITIES IN ACUTE MYELOID LEUKEMIA IN CHILDHOOD
Authors:Andreeva S.V. Kavardakova N.V. Drozdova V.D. №11 1 2009 2
FLUDARABIN CONSISTING PROTOCOLS IN CHEMOTHERAPY OF PATIENTS WITH RESISTANT FORMS OF ACUTE MIELOID LEUKEMIA
Authors:Kiselova O.A. Kalinina S.E. Perechrestenko T.P. №9 3 2007 12