Author :   Avdosyev Y.V.

CHEMICAL EMBOLIZATION OF BRONCHIAL ARTERY IN PATIENTS WITH LUNG CANCER COMPLICATED BY PULMONARY HEMORRHAGE
Authors:Bojko V.V. Avdosyev Y.V. Krasnoyaruzhsky A.G. Starikova A.B. №10 3 2008 4