Author :   Sakalo V.S.

CYTOREDUCTIVE NEPHRECTOMY IN TREATMENT OF PATIENTS WITH METASTATIC RENAL CLEAR-CELL CARCINOMA
Authors:Kondratenko A.V. Mrachkovsky V.V. Yakovlev P.G. Sakalo A.V. ... №11 3 2009 3
SONOGRAPHY AND PROSTATE-SPECIFIC ANTIGEN IN DIAGNOSIS OF PROSTATE CANCER
Authors:Shcherbina O.V. Sakalo V.S. Dynnyk O.B. №13 4 2011 4
MODERN ALGORITHM OF TREATMENT OF PATIENTS WITH PROSTATE CANCER WITH BONE METASTASES
Authors:Ponomarova O.V. Ternovoy N.K. Tuz E.V. Pivniuk V.M. ... №19 3 2017 7
DIAGNOSTICS AND MONITORING OF PROSTATIC CANCER
Authors:Scherbina Sakalo V.S. Kovalyov M.P. Chernenko O.D. №8 4 2006 2