Author :   Nespryadko S.V.

CONTENTS OF ADIPONECTIN AND LEPTIN IN PERIPHERAL BLOOD SERUM OF BREAST AND ENDOMETRIAL CANCER PATIENTS WITH OBESITY
Authors:Buchinska L.G. Klyusov A.N. Nespryadko S.V. Zadorozhny S.P. ... №21 1 2019 41
FACTORS OF PROGNOSIS AND PECULIARITIES OF RELAPSING OF INITIAL ENDOMETRIAL CANCER
Authors:Vorobyova L.I. Nespryadko S.V. Beznosenko M.P. №9 3 2007 3