Author :   Bezdenezhnykh N.A.

CLINICAL ASPECTS OF DRUG CLASS «ERBISOL®» IN THE TREATMENT OF SOLID TUMORS
Authors:Maksymiak G.I. Chyshkevich Yu.V. Smirnov G.Yu. Mylashin O.B. ... №12 3 2010 263