Author :   Aliyev K.A.

RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF LOCALLY ADVANCED PROXIMAL GASTRIC CANCER
Authors:Vinnik Yu.A. Olеksеnkо V.V. Efetov S.V. Aliyev K.A. №16 1 2014 7