Author :   Klimnyuk G.I.

HIGH DOSES OF METHOTREXATE IN TREATMENT OF OSTEOGENIC SARCOMA Pa
Authors:Dedkov A.G. Cherny V.S. Tolstopyatov B.A. Klimnyuk G.I. ... №9 4 2007 5
MODERN LABORATORY DIAGNOSTICS OF ONCOLOGICAL DISEASES IN CHILDREN OF UKRAINE
Authors:Nadgornaya V.A. Ukrainskaya N.I. Ivanivska T.S. Klimnyuk G.I. ... №11 2 2009 10