Author :   Dynnyk O.B.

SONOGRAPHY AND PROSTATE-SPECIFIC ANTIGEN IN DIAGNOSIS OF PROSTATE CANCER
Authors:Shcherbina O.V. Sakalo V.S. Dynnyk O.B. №13 4 2011 4