Author :   Artamonova G.B.

NORARGININE ENHANCES THE ANTITUMOR ACTIVITY OF INHIBITORS OF POLYAMINES SYNTHESIS IN VIVO
Authors:Karnaushenko O.V. Zaletok S.P. Yanish Yu.V. Klenov O. O. ... №19 1 2017 8