Author :   Palivets A.Y.

HIGH DOSES OF METHOTREXATE IN TREATMENT OF OSTEOGENIC SARCOMA Pa
Authors:Dedkov A.G. Cherny V.S. Tolstopyatov B.A. Klimnyuk G.I. ... №9 4 2007 5
INCIDENCE OF SKIN MELANOMA IN UKRAINE
Authors:Korovin S.I. Gulak L.O. Tolstopyatov B.A. Dovgopolaya O.A. ... №8 1 2006 47