Category :   Exchange of experience

LIVER RESECTION, A ten YEARS EXPERIENCE
Authors:Kolesnik O.O. Zvirych V.V. Vasyliev O.V. №19 2 2017 4
MALIGNANT HEART FIBROHiSTIOCYTOMA
Authors:Nosco M.M. Banakhevych N.V. №19 3 2017 7
ONCOVASCULAR SURGERY OF THE INFRARENAL AORTA AND INFERIOR VENA CAVA. CASE REPORT
Authors:Kolesnik O.O. Vasiliev O.V. Dorozhynsky V.I. Sikachev S.S. №19 3 2017 23
DIAGNOSIS OF FIBROLAMELLAR HEPATOCELLULAR CARCINOMA
Authors:Zakhartseva L.M. Cherkasov E.B. Nekrasova L.G. №19 4 2017 4
AN UNUSUAL CASE OF A LESION OF THE RIGHT VENTRICLE OF THE HEART WITH A MALIGNANT TUMOR
Authors:Vitovskyi R.M. Isaіenko V.V. Onishchenko V.F. Pishchurin O.A. ... №20 1 2018 6
CYTOMORPHOLOGICAL PATTERNS OF PSEUDOMYXOMA
Authors:Marinenko S.V. Bolgova L.S. Yaroshchuk T.M. №20 1 2018 11
DIAGNOSIS OF CHRONIC MYELOMONOCYTIC LEUKEMIA
Authors:Gluzman D.F. Philchenkov A.A. Ivanivska T.S. Koval S.V. ... №20 4 2018 10
APPLICATION OF ERBISOL® ULTRAPHARM FOR THE TREATMENT OF PATIENTS WITH PANCREATIC CANCER
Authors:Maksymiak G.I. Zhylchuk V.E. Zhylchuk A.V. Kudryavets Yu.I. ... №21 1 2019 19
EXPERIENCE OF SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH BRCA1/2-ASSOCIATED HEREDITARY BREAST CANCER
Authors:Motuzyuk I.M. Sydorchuk O.I. Kostiuchenko Ye.V. Kovtun N.V. ... №21 1 2019 44