АПОПТОЗ ЛІМФОЦИТІВ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ ХВОРИХ НА РАК ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ, ІНДУКОВАНИЙ ОПРОМІНЕННЯМ IN VITRO

Фільченков О.О., Завелевич М.П., Дьоміна Е.А., Главін О.А.

Високі дози опромінення при променевій терапії (ПТ) радіорезистентних пухлин, до яких належить і рак передміхурової залози (РПЗ), пов’язані із розвитком постпроменевих ускладнень, прогнозування виникнення яких вимагає врахування індивідуальної радіочутливості організму (ІРО) хворого. Одним із методів оцінювання ІРО може бути визначення рівня апоптозу (Ап) в лімфоцитах периферичної крові (ЛПК). Мета: дослідити рівень індукованого тест-опроміненням in vitro Ап ЛПК хворих на РПЗ в процесі проведення курсу променевої терапії і можливу кореляцію із вмістом активних форм кисню (АФК), частотою пострадіаційних порушень хромосом і низкою клінічних показників. Об’єкт і методи: у дослідженні взяли участь 16 хворих на РПЗ, переважно ІІ–ІІІ стадії. До початку лікування пацієнтів, після першої фракції терапевтичного опромінення і після закінчення лікування методом проточної цитометрії визначали рівень Ап після 48-годинного культивування ЛПК in vitro без стимуляції мітогеном як з поперед­нім тест-опроміненням, так і без нього. Індуковану Fe2+ продукцію АФК у плазмі крові визначали з барвником N,N-діетилпарафенілендіаміном. Метафазний аналіз аберацій хромосом проводили після «провокативного» рентгенівського опромінення культури ЛПК в кінці G2-фази мітотичного циклу в дозі 1,5 Гр. Результати: виявлено кореляцію між показниками апоптотичної загибелі з тест-опроміненням і без нього в ЛПК хворих на РПЗ, виділених як до початку ПТ (r = 0,88), так і після першої фракції опромінення (r = 0,77). Широкий діапазон значень апоптотичного індексу ЛПК хворих на РПЗ свідчить про значну варіабельність ІРО. Виявлено кореляцію між фракцією апоптотичних ЛПК і рівнем АФК в плазмі крові хворих при дослідженні, проведеному після першої фракції терапевтичного опромінення (r = 0,77). Водночас при порівняльному вивченні зазначених показників до початку ПТ кореляції між ними не виявлено (r = 0,13). Частота радіаційно-індукованих аберацій хроматидного типу за даними G2-тесту знаходилась у діапазоні 11,0–19,0 аберацій/100 метафаз. Висновки: серед усіх досліджених показників статистично значущі кореляції у хворих на РПЗ виявлені лише між рівнями Ап при тест-опроміненні ЛПК in vitro та рівнями Ап ЛПК, культивованих без тест-опромінення, як до початку лікування, так і після закінчення терапевтичного опромінення. Кореляція між показниками спонтанного Ап і рівнем АФК в плазмі крові є слабкою, а кореляція із клінічними параметрами відсутня.Без коментарів » Додати коментар