X МІЖНАРОДНИЙ СЕМІНАР СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ, ПРИСВЯЧЕНИЙ ВСЕСВІТНЬОМУ ДНЮ БОРОТЬБИ З РАКОМ

Костюченко Є.В.

31 січня–1 лютого 2019 р. у Києві відбувся X Міжнародний семінар студентів та молодих вчених, присвячений Всесвітньому дню боротьби з раком. Організаторами заходу стали Національний інститут раку (НІР) та кафедра онкології Національного медичного університету (НМУ) ім. О.О. Богомольця. Активну участь в організації семінару брали молоді вчені та студенти з багатьох міст України, Рада молодих вчених НІР, студентський науковий гурток кафедри онкології НМУ ім. О.О. Богомольця.


Міжнародний семінар студентів та молодих вчених, присвячений Всесвітньому дню боротьби з раком, є найбільшим заходом для молодих онкологів в Україні, що включає майстер-класи і навчальні лекції провідних спеціалістів НІР і кафедри онкології НМУ ім. О.О. Богомольця, а також наукові доповіді молодих вчених України та сусідніх держав. Семінар охоплює актуальні напрямки профілактики, діагностики та лікування онкологічних захворювань. Цього року відбувся ювілейний 10-й семінар, на якому були присутні близько 200 учасників з багатьох міст України, а також Молдови та Білорусі. Як онлайн-учасники з електронними постерами були представлені науковці з Польщі та Греції.

У перший день за програмою були проведені майстер-класи. Майстер-клас «Операційний день в Національному інституті раку» відбувався в усіх операційний залах інституту. Кураторами були представники Ради молодих вчених НІР О.О. Ожиганов (дитяча онкохірургія), А.А. Мініч (торакальна онкохірургія), В.Ю. Костюк (онкоортопедія), В.В. Остафійчук (хірургія пухлин шкіри та м’яких тканин), Д.Е. Махмудов (онкоколопроктологія), В.І. Копецький (хірургія пухлин печінки), І.І. Смоланка (онкомамологія), О.В. Буртин (хірургія пухлин голови та шиї), М.В. Пікуль (онкоурологія), А.С. Рекута (онкогінекологія). Крім того, відбувся майстер-клас із хірургічних втручань при раку молочної залози за підтримки спонсорів заходу компанії «Mentor», в рамках якого 3 операції провели І.М. Мотузюк та Є.В. Костюченко. Окрім хірургічних, організовано майстер-клас з анестезіологічного забезпечення в онкохірургії, куратором якого був А.С. Вітюк. Майстер-клас з патогістологічних досліджень провели О.І. Моргунова та І.В. Клусковська. Майстер-клас «Чому гематологія знадобиться кожному лікарю?» продемонструвала К.С. Філоненко.

Другий день семінару розпочався з урочистого відкриття та вступного слова заступника міністра охорони здоров’я України доктора медичних наук Р.Р. Ілика, директора НІР доктора медичних наук О.О. Колеснік та завідувача кафедри онкології НМУ ім. О.О. Богомольця, доктора медичних наук Р.І. Верещако. Далі за програмою прочитали навчальні лекції та поділилися власним досвідом провідні спеціалісти НІР та кафедри онкології НМУ ім. О.О. Богомольця.

Р.І. Верещако прочитав лекцію про трахеобронхопластичні операції в хірургії раку легені, у ході якої продемонстрував схеми операцій, інтраопераційні фотографії, знімки КТ та рентгенограми до та після втручання. На цікавих клінічних прикладах лектор показав, як можна провести радикальне лікування хворих на рак легені із хорошою перспективою повернення до нормального життя.

Заступник директора НІР, завідувач відділення малоінвазивної та ендоскопічної хірургії, інтервенційної радіо­логії, доктор медичних наук А.В. Лукашенко прочитав лекцію щодо сучасних можливостей хірургії в лікуванні хворих на рак IV стадії з демонстра­цією відео та результатів власноруч проведених лапароскопічних операцій. У лекції асистента кафедри онкології кандидата медичних наук І.М. Мотузюка «Реконструкція грудної залози як невід’ємна складова онкологічної операції» на клінічних прикладах із власної практики продемонстровано, які реконструктивні операції виконуються на сьогодні, як обрати обсяг операції та варіант реконструкції, а також проаналізовано дискусійні питання та віддалені результати лікування пацієнток після реконструктивної хірургії. Лікар-гематолог, кандидат медичних наук К.С. Філоненко в лекції «Інноваційні технології в онкогематології. Що може світ і Україна?» розповіла про сучасні методи діагностики та лікування в онкогематології, досвід та результати лікування хворих у НІР, а також про перспективи розвитку трансплантації кісткового мозку в Україні. Лікар-онкохірург В.І. Копецький прочитав лекцію «Лечение перитонеального карциноматоза: выход из зоны комфорта», в якій було висвітлено широке коло питань: від механізмів розвит­ку перитонеального карциноматозу до можливостей його лікування в НІР. Доцент кафедри онкології НМУ ім. О.О. Богомольця, кандидат медичних наук О.С. Зотов виступив з лекцією «Противоопухолевая медикаментозная терапия в XXI веке: векторы развития», під час якої детально окреслив сучасні напрямки системної терапії в онкології. У лекції «Місце лапароскопії у комбінованому лікуванні місцево-поширеного дистального раку прямої кишки» завідувач відділення онкоколопроктології НІР В.В. Звірич висвітлив тему діагностики та лікування раку прямої кишки за міжнародними рекомендаціями та досвідом свого відділення, а також на прохання учасників семінару розповів про ятрогенні ускладнення та їх корекцію при хірургічному лікуванні раку прямої кишки.

На двох секційних засіданнях була представлена низка доповідей молодих вчених.

Темі раку молочної залози присвячені доповіді Є.В. Костюченка «Генетичний фактор в діагностиці раку грудної залози», П.Л. Понятовського «Мультимодальна програма «Fast Track Surgery» в хірургічному лікуванні раку грудної залози» та Б.А. Романовського «Гормональная терапия рака грудной железы при экспрессии андрогеновых рецепторов после начатого лечения».

За тематикою онкогематології представили доповіді А.С. Поліщук («Цитоморфологічна та імуноцитохімічна характеристика клітин крові та кісткового мозку при В-клітинній лімфомі маргінальної зони селезінки») та О. Кащенко («Diagnostics and treatment of tumor-lysis syndrome during chemotherapy of non-Hodgkin’s lymphoma»). Особливостям лікування рідкісного захворювання присвячена доповідь Д. Авєріна «Treatment of Kaposiform hemangioendothelioma».

М.С. Кошиль у доповіді «Дерматоскопический метод диагностики пигментной меланомы» продемонструвала результати проведення Все­українського дня меланоми у Харківській області. Тема лікування меланоми розглянута в доповіді В.В. Остафійчука «Використання низькодозового циклофосфаміду в ад’ювантній терапії меланоми шкіри ІІІ стадії».

Напрямку онкоортопедії була присвячена доповідь В.Ю. Костюка «Сучасні підходи до реконструкції тазового кільця у онкологічних пацієнтів». Цікавий клінічний випадок представив Е.С. Трегуб в доповіді «Пластика дефекта тазового дна VRAM-лоскутом: первый опыт клиники».

Незвичною та цікавою була дуетна доповідь О.Ю. Бабійчук та Я.В. Габорець з онкогінекології «Значимість маркерів цитокератинів, онкопротеїну р53 та індексу проліферації Кі-67 як диференційних показників злоякісності епітеліальних пухлин яєчника».

Наступною була доповідь переможниці (І місце) семінару 2019 р. О.В. Телегузової «Cучасне поєднання онколітичної віротерапії з емболізацією як інноваційний спосіб локального лікування гепатоцелюлярної карциноми в експерименті».

К.В. Александрова проаналізувала особливості післяопераційних ускладнень у хворих на рак голівки підшлункової залози, що отримали хірургічне лікування у Харківській клінічній лікарні. Лікуванню пухлин шлунково-кишкового тракту були присвячені доповіді І.Я. Шпекторовського «Варианты реконструкции желудочно-кишечного тракта после лапароскопических и открытых операций на желудке», Ю.В. Бабій «Особливості діагностики та лікування лейоміом верхніх відділів шлунково-кишкового тракту, ускладнених кровотечею», Я.С. Назарова «Рак стравоходу і шлунка у молодих осіб», Н.А. Пепеніна «Сосудистая анатомия правой половины ободочной кишки при выполнении лапароскопической правосторонней гемиколэктомии», Т.О. Рудюк «Редокс-формуючі молекули та їх ефекти у хворих на метастатичний колоректальний рак».

Наступними у програмі були доповіді з торакальної онкохірургії: О.Г. Савченко «Непосредственный эффект неоадъювантной химиотерапии у пациентов с немелкоклеточным раком легкого T1-3N2M0 IIIA стадии» та Luxmi Chand «Perception of the disease and quality of life in lung cancer patients».

Семінар завершився нагородженням найкращих доповідачів та культурною програмою. Організаційний комітет дякує за участь усім, хто відвідав семінар, та запрошує до участі у наступному році!


Без коментарів » Додати коментар