НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ «ФУНДАМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА: ІНТЕГРАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ТЕРАПІЇ ХВОРИХ З ОНКОПАТОЛОГІЄЮ»

Брєєва О.В.

4–5 лютого 2019 р. в Інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології (ІЕПОР) ім. Р.Є. Кавецького Національної академії наук (НАН) України пройшла науково-практична конференція молодих вчених «Фундаментальна медицина: інтегральні підходи до терапії хворих з онкопатологією», присвячена Всесвітньому дню боротьби проти раку. Захід відбувся за ініціативи та підтримки Ради молодих вчених ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України.


Основна мета конференції полягала у висвітленні вагомих наукових досягнень молодих учених у сфері розв’язання найгостріших проблем сучасної онкології та обміну передовими знаннями і досвідом із провідними фахівцями цієї галузі.

Відкрив конференцію директор ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України, доктор медичних наук, професор, академік НАН України В.Ф. Чехун, який відзначив пріоритетність тісної співпраці дослідників у галузі експериментальної та клінічної онкології та відмітив ефективність реалізації багаторічного досвіду співпраці між Науковою радою «Злоякісні новоутворення» НАН України та міжвідомчою Експертною проблемною комісією Національної медичної академії наук (НАМН) та Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України «Онкологія», що є вагомим підґрунтям для координації наукової, науково-впроваджувальної та освітянської діяльності.

З вітальним словом до учасників конференції звернувся голова Національної асоціації онкологів України, голова Експертної проблемної комісії МОЗ і НАМН України «Онкологія», доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України Ю.В. Думанський, який підкреслив, що плідна взаємодія науковців та лікарів дозволить знайти нові підходи до лікування хворих онкологічного профілю.

У ході конференції молоді дослідники мали змогу заслухати доповіді провідних вчених-фахівців у галузі онкології та біології раку. У ключовій лекції академіка НАН України В.Ф. Чехуна «Сучасні вектори фундаментальних досліджень в контексті проблем клінічної онкології» було висвітлено найбільш актуальні питання, зокрема проблеми пухлинної гетерогенності та пошуку оптимальних панелей біомаркерів, що можуть бути використані у діагностиці і лікуванні онкологічних хворих. Член-кореспондент НАН України О.Г. Мінченко (Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України) представив доповідь «Розшифрування інтегральних механізмів регуляції метаболізму є фундаментом для розробки інтегральних шляхів терапії онкологічних захворювань», у якій розкрив роль біо­логічного годинника, стресу ендоплазматичного ретикулума та некодуючих елементів геному у злоякісній трансформації клітин. Значний інтерес викликала лекція доктора біологічних наук О.В. Кашуби (ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України) «Репрограмування нормальних та пухлинних клітин для терапії раку», у якій було висвітлено сучасні уявлення щодо можливостей перепрограмування соматичних клітин у індуковані стовбурові клітини та застосування стовбурових клітин у медицині. Професор Л.Б. Дробот (Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України) презентувала лекцію «Адаптерні протеїни як фактори контролю епітелійно-мезенхімного переходу», де представила експериментальні дані, що дозволяють розглядати адаптерний протеїн Ruk/CIN85 як фактор, що через регуляцію епітелійно-мезенхімного переходу здатен визначати фенотип пухлин. Новітні погляди на процеси імунної відповіді при пухлинному рості та перспективи застосування імунотерапії у лікуванні онкологічних захворювань були висвітлені у доповіді доктора біо­логічних наук Н.М. Храновської (Національний інс­титут раку) «Імунологія злоякісного процесу: сучасні погляди та теоретичні і прикладні аспекти проблеми». Кандидат біологічних наук І.І. Ганусевич (ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України) у своїй лекції «Метаболічний синдром і рак: роль дисфункціональної жирової тканини» розкрила питання асоціації метаболічних порушень, ожиріння і онкологічних захворювань. Про перспективи використання трансгенних тварин для вивчення функціонального стану онкогенів розповіла професор Т.Л. Сивик (Білоцерківський національний аграрний університет) у лекції «Технологія створення моделей транс­генних тварин для функціонального дослідження рецептора ERBB2».

Програма конференції включала секційні засідання за напрямами: «Пухлинна гетерогенність та прогресування злоякісного процесу», «Онкомаркери у діа­гностиці і терапії раку», «Імунотерапевтичні підходи до лікування хворих зі злоякісними новоутвореннями», «Генетика раку», «Молекулярні механізми злоякісної трансформації». У рамках секційних засідань були представлені усні доповіді молодих науковців, що стосувалися різних аспектів фундаментальних досліджень раку (В. Холоднюк, І. Горак, І. Прохорова, Д. Горбик), пошуку і впровадження нових підходів до діагностики онкологічних захворювань (А. Поліщук, М. Дащенко, В. Сарнацький, О. Пославська), їх моніторингу (Т. Яловенко, О. Манковська, О. Брєєва, М. Яновицька) і терапії (А. Бурлака, Д. Махмудов, А. Машуков, В. Максимовський, К. Малярчук).

Під час другого дня конференції учасники мали змогу відвідати навчально-практичні майстер-класи із сучасних методів молекулярно-біологічних досліджень: полімеразної ланцюгової реакції у реальному часі, проточної цитометрії, імуногістохімії, методу ДНК-комет.

При підбитті підсумків конференції учасники відзначили високий рівень представлених на­укових досліджень і впроваджень у медичну практику та висловили сподівання на подальшу плідну співпрацю.


Без коментарів » Додати коментар