Оцінка ефективності гормонотерапії при неопластичних процесах ендометрія залежно від їх рецепторного профілю та експресії p16, кi-67

Палійчук А.В., Галкін Ф.М.


Гіперпластичні процеси ендометрія є основою для можливого розвитку раку ендометрія (РЕ), що в структурі злоякісних пухлин жіночого населен­

ня займає 3­тє місце та темпи росту якого постій­ но зростають, особливо у жінок молодого віку. Іс­ нуючі методи діагностики (УЗД, цитологічні, роз­ дільне діагностичне вишкрібання з наступним морфологічним дослідженням) не завжди дають повну оцінку функціональному стану ендометрія. Результати ряду досліджень свідчать про роль ре­ цептурного стану ендометрія при проведенні гор­ монотерапії та оцінці прогнозу лікування гіпер­ пластичних та неопластичних процесів ендомет­ рія. На сьогодні набуває актуальності вивчення ролі білка р16 та маркера проліферативної актив­ ності Кі­67 у механізмах канцерогенезу при гіпер­ пластичних процесах ендометрія, чому присвяче­ но деякі роботи останніх років.

Мета дослідження. Оцінити експресію р16, Кі­67 у клітинах ендометрія та його рецептурний статус (ER, PR) для прогнозування та оцінки ефектив­ ності гормонотерапії рецедивуючих гіперплазій та раку тіла матки (РТМ).

Об’єкт і методи. Досліджено 30 пацієнток ві­ ком 32–71 рік, з яких 11 (36,7%) репродуктивно­ го віку з різними формами гіперпластичних та не­ опластичних процесів ендометрія. У 10 (33,3%) пацієнток діагностовано атипову форму гіпер­ плазії ендометрія, у 12 (40,0) — РЕ на стадіях сa in situ — 2 хворих (6,7), стадія ІА — 2 хворих (6,7)

та стадія ІВ — 8 хворих (26,7), у 5 (15%) — реци­ дивуючий поліпоз ендометрія, що незважаючи на декілька курсів неефективної гормонотерапії зу­ мовило радикальне хірургічне лікування, у інших 3 (10,0%) — залозисті або залозисто­кістозні фор­ ми гіперплазії ендометрія. Методи дослідження: загальноклінічні, цитологічні, гістологічні (ма­ теріал вишкрібів та післяопераційний), імуногіс­ тохімічні на визначення експресії р16, Кі­67, ER, PR (досліджували за допомогою набору реагентів компанії «DakoCytomation»).

Результати. В усіх випадках неповного ефек­ ту гормонотерапії або рецидивів гіперплазії ендо­ метрія у морфологічному матеріалі вишкрібів з по­ рожнини матки встановлювали відсутність ER, PR (одного або обох рецепторів). Експресія р16 висо­ ка (більше 10,0%) при атипових формах гіперплазії та при РЕ, що не відзначали при гіперпластичних процесах ендометрія. Для маркера проліферації Кі­67 при раку ендометрія індекс мітки (ІМ) стано­ вив більше 30,0%, при атиповій гіперплазії 20,0%, при рецидивуючому поліпозі ендометрія — ІМ біль­ ше10,0%, а при інших гіперпластичних станах ен­ дометрія на фоні ефективної гормонотерапії ІМ не перебільшував 5,0%.

Висновки. Високі рівні експресії р16 та Кі­67 при відсутності або невеликій кількості ER, PR мож­ на розцінюватись як прогностичні маркери ризику прогресії гіперпластичних процесів ендометрія в нео­пластичні, а при РТМ — як маркери оцінки доціль­ ності та ефективності гормонотерапії у складі комп­ лексного та комбінованого лікування.


Без коментарів » Додати коментар