Використання підтримки гемопоезу аутологічними стовбуровими клітинами периферичної крові при застосуванні високодозової хіміотерапії для лікування дітей з солідними новоутвореннями

Павлик С.В., Климнюк Г.І., Балицька О.В., Шайда О.В.


На сучасному етапі розвитку онкології хіміотера­ пія залишається провідним методом у комплексно­ му лікуванні при злоякісних солідних новоутворе­ нях у дітей. Смертність внаслідок інфекційних уск­ ладнень на фоні значної мієлосупресії займає перше місце у структурі смертності при застосуванні висо­ ко­ та мегадозової терапії при злоякісних новоутво­ ренях як у дітей, так і дорослих. Профілактика та лі­ кування інфекційних ускладнень та тромбоцитопеній досить високовартісна, оскільки вимагає ізоляційних заходів, призначення тривалого курсу антибіотиків, протигрибкових та противірусних препаратів, КСФ, препаратів крові. Одним із методів вирішення проб­ леми підвищення ефективності хіміотерапії та змен­ шення кількості ускладнень є застосування підтрим­ки гемопоезуаутологічними стовбуровими клітинами периферичної крові (СКПК). Введення стовбурових клітин (СК) використовують для відновлення гемо­ поезу після мієлоаблятивної поліхіміотерапії (ПХТ) чи його підтримки при проведенні традиційної хіміо­ чи променевої терапії.

Об’єкт і методи. З 2002 по 2007 р. проведено 31 елемент ПХТ з підтримкою СКПК у 22 хворих. 6 із 22 — хворі з нейробластомою, 4 — саркомою м’яких тканин, 6 — саркомою Юїнга, 3 — нефробластомою, 1 — тератобластомою, 1 — остеогенною саркомою та 1 — хондросаркомою. Усі пацієнти належать до груп високого ризику згідно з визначенням протоколів, IV стадією захворювання, рефрактерними формами та рецидивами захворювання. Підтримку гемопоезу СКПК застосовували для дотримання рекомендо­ ваних термінів проведення хіміотерапії та для від­ новлення гемопоезу після високоінтенсивної ПХТ у пацієнтів вказаної групи. Проведення інтенсив­ ного хіміотерапевтичного лікування без підтрим­ ки СКПК у цих пацієнтів небезпечне через високу ймовірність виникнення важких ускладнень.

Результати. Після проведення хіміотерапії в усіх указаних випадках відзначали лейкопенію IV ст.,

фебрильну нейтропенію — у 7 випадках, тромбо­ цитопенію IV ст. — 16.

Після застосування підтримки гемопоезу СКПК, відновлення рівня гранулоцитів вище 1000 клітин тривало 13 днів (8–20 днів), а тромбоцитів вище 20 х 109/л — 14,9 дня (0–45 днів). Тривалість лей­ копенії IV ст. становила 8,1 дня (2–20 днів), тром­ боцитопенії IV ст. – 7,8 дня (0–28 днів). Оральний мукозит IV ст. відзначали у 4 хворих.

При медіані спостереження 24 міс (1–48 міс) з 22 хворих живі 12. Повну ремісію відзначають у 6 пацієнтів, 6 — живуть з рецидивом. 8 дітей помер­ ло внаслідок прогресування захворювання, двоє — ускладнень, пов’язаних з лікуванням (поширений інфаркт легень на фоні тромбоцитопенії, двобічна пневмонія). Із 6 пацієнтів, які знаходяться у повній ремісії 4 (3 — з нейробластомою та 1 — з пухлиною Вільмса) — це діти, у яких відзначали прогресуван­ ня захворювання при терапії першої лінії; 1 — па­ цієнт з раннім рецидивом рабдоміосаркоми; 1 — хондросаркомою стегна.

Швидке відновлення гемопоезу внаслідок вве­

дення аутологічних СКПК дає змогу дотриматись рекомендованих інтервалів між елементами хіміоте­ рапії, тобто зберегти інтенсивність лікувальної про­ грами, особливо у пацієнтів, які попередньо отри­ мали терапію. Проведення деяких лікувальних про­ токолів без застосування підтримки гемопоезу СК взагалі неможливе, оскільки вони зумовлюють три­ вале та глибоке пригнічення кровотворення.

Висновки. Застосування підтримки гемопоезу СКПК під час проведення хіміотерапії при лікуванні солідних пухлин у дітей є доцільним та ефективним, оскільки дає можливість забезпечити високу інтен­ сивність лікування при його відносній безпеці. За­ гальна виживаність у описаної групи хворих стано­ вить 54,5%, безрецидивна — 27,3%.


Без коментарів » Додати коментар