ПРИГНІЧЕННЯ ПРОЛІФЕРАЦІЇ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕКСПРЕСІЇ ПРОАПОПТОТИЧНИХ БІЛКІВ В КЛІТИНАХ РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ ЛЮДИНИ ПІСЛЯ ЇХ СПІВКУЛЬТИВУВАННЯ З BIFIDOBACTERIUM ANIMALIS IN VITRO


Т.П. Козак, О.О. Лихова

Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Київ, Україна

DOI: https://doi.org/10.15407/oncology.2024.01.029

Мета: визначити життєздатність, проліферативну активність і рівень активних форм кисню (АФК) в клітинах раку молочної залози (РМЗ) людини після їх співкультивування з представником мікробіоти людини виду Bifidobacterium аnimalis. Об’єкт і методи: дослідження провели in vitro на клітинах РМЗ людини ліній MCF-7, T47D та MDA-MB-231. Клітини співкультивували з живими бактеріями виду за умов прямої або опосередкованої через метаболіти (безконтактне співкультивування в системі Insert) взаємодії еукаріотичних і бактеріальних клітин. Продукцію АФК оцінювали методом проточної цитометрії. Методом імуноцитохімічного аналізу оцінювали експресію білків асоційованих з регуляцією проліферації і апоптозу в клітинах РМЗ. Результати: найбільш виражені зміни ростових характеристик клітин РМЗ людини in vitro спричиняє безпосередня взаємодія бактеріальних і злоякісних клітин, у порівнянні з окремою дією метаболітів бактеріального походження. Клітини люмінального підтипу лінії MCF-7 найбільш чутливі до впливу бактерій B. аnimalis. Співкультивування клітин РМЗ з B. аnimalis призводить до зниження експресії Кі-67 у злоякісних клітинах, підвищення продукції АФК і експресії проапоптичних білків Вах і р21WAF1. У клітинах Т47D після їх експозиції з B. аnimalis була виявлена транслокалізація експресії р21WAF1 з цитоплазми в ядро клітини. Висновки: взаємодія клітин РМЗ людини з B. аnimalis та їх секретованими метаболітами призводила до пригнічення проліферації злоякісних клітин, індукції в них оксидативного стресу і активації програми апоптозу.

Ключові слова: мікробіота, Bifidobacterium аnimalis, рак молочної залози, апоптоз, активні форми кисню.

 


Без коментарів » Додати коментар